સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની આ સાલ સન ૧૪૪૦ હિ./૨૦૧૯ ની મુનાજાત "સઅલતોક રબ્બી વ અંતલ કરીબુ" ની તિલાવત કરો.

(પીડીએફ