1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Qutbuddin Ni Itni Ne'am Che" Shz Dr Saifiyah Baisaheba

"Qutbuddin Ni Itni Ne'am Che" Shz Dr Saifiyah Baisaheba

13 May 2016

PDF DOWNLOAD: Dawat ni Zaban

Aa Dawat ni Zaban na marsiya Zamarrudatu Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Saifiyah Bensaaheba ye Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ni shaan ma likha chhe. Ye marsiya yaha audio recording na saathe pesh karye chhe.

WhatsApp par madad