1. Home
  2. 'Ibadat
  3. Qasida, Marsiya, Salaam, Munajaat
  4. "Duniya Che Faani Har Ek Bashar Ne Aawe Che Maut No Waaro" Shz Dr Saifiyah baisaheba

"Duniya Che Faani Har Ek Bashar Ne Aawe Che Maut No Waaro" Shz Dr Saifiyah baisaheba

20 March 2017

PDF DOWNLOAD: Dawat ni Zaban

Aa Dawat ni Zaban na marsiya Zamarrudatu Da’watil Haqq Shehzadi Dr. Bazat Saifiyah Bensaaheba ye Syedna Khuzaima Qutbuddin RA ni shaan ma likha chhe. Ye marsiya yaha audio recording na saathe pesh karye chhe.

WhatsApp par madad