ગદીરે ખુમ ના દિન રસુલુલ્લાહ સ.અ. યે આખરી રિસાલત પહોંચાવી. આપ ના વસી મૌલાના અલી અ.સ. ની વલાયત ને ફર્ઝ કીધી. અપને ખુદા નો હમ્દ અને શુકર કરીએ કે ૧૪૦૦ વરસ બાદ  અપને વો લોગો થકી છે કે જે યે ગદીર નો એહેદ વફા કીધો છે. વલાયત ના ફરીઝત પર સાબિત છે. રસુલુલ્લાહ યે અમીરુલ મુમિનીન પર જે નસ્સ ફરમાવી યે મોહમ્મદ અને અલી ના ફરઝંદો અઈમ્મત તાહેરીન માં યે નસ્સ નો સિલસિલો જારીયા છે. ઈમામ ના સતર માં યે નસ્સ નો સિલસિલો દોઆત મુતલકીન માં જારીયા છે. આમીર ઈમામ યે પેહલા દાઈ, સૈયદના ઝોએબ ને મૌલાતુના હુર્રતુલ મલેકા ના હાથ પર કાઈમ કીધા, અને હર દાઈ આપ ના મન્સૂસ ને ઈમામ ઉઝ ઝમાન ના ઇલ્હામ સી કાઈમ કરે છે.

ઈદ-એ-ગદીરે ખુમ ના દિન નું અમલ:

 • ગદીરે ખુમ ના દિન મુમિનીન રોઝુ કરે. આ રોઝુ કરવું વાજિબ છે. કોઈ સફર પર હોઈ તો પછી વાલી દઈ.
 • ઝવાલ ના વખ્ત (ઝોહર અને અસર ની નમાઝ પઢવા ના પેહલા) મુમિનીન ૨ રકઅત શુક્રન લિલ્લાહ ની નમાઝ પઢે અને દોઆ પઢે (PDF વાસ્તે યહાં ક્લિક કરો)
 • દોઆ પઢા પછી મુમિનીન વસીલા મુબારકા સુને 
 • મુમિનીન સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના કસીદા “اليوم عيد غدير خم” પઢે (ઓડીઓ રેકોર્ડીંગ વાસ્તે યહાં ક્લિક કરો)
 • યૂટ્યૂબ પર વાઅઝ મુબારક નું લાઈવ રીલે: માઝૂનુદ દાવતિલ ગર્રા સૈયદી વ મૌલાયા અબ્દેઅલી ભાઈસાહેબ સૈફુદ્દીન અ.અ.બ. ઈદ ના દિન (૧૮ મી ઝિલ હિજ્જતિલ હરામ | ૨૭ મી જુલાઈ) વાઅઝ મુબારક ફરમાવશે. વાઅઝ નું લાઈવ રીલે ફજેરે ૧૦:૩૦ વાગ્યે (ઇન્ડિયા ટાઈમ) શરુ થશે ઈન્શાઅલ્લાહ.

 • ઇન્ડિયા ના ટાઈમ ઝોન માં Zoom પર મીસાક:

  હુદાત કિરામ એ એમ રસમ કીધી છે કે ઈદે ગદીરે ખુમ ના દિન મુમિનીન મીસાક ની તજદીદ કરાવે. સૈયદના ત.ઉ.શ. એ કરમ અને એહસાન ફરમાવીને Zoom પર મીસાક ની તજદીદ વાસ્તે રઝા મુબારક ફરમાવી છે. મુમિનીન ઈદ ના દિન આ Zoom લિંક પર વાઅઝ બાદ તકરીબન ૧૨:૩૦ વાગ્યે (ઇન્ડિયા ટાઈમ) હાઝિર થઈને મીસાક ની તજદીદ કરાવે.
 • અમેરિકા અને કેનેડા ના ટાઈમ ઝોન ના મુમિનીન વાસ્તે Zoom પર મીસાક ની મજલિસ: બીજા ટાઈમ ઝોન ના મુમિનીન આ લિંક પર ઈદ ના દિન મંગળવારે સાંજે ૬:૪૫ વાગ્યે ઇન્ડિયા ટાઈમ (ફજેરે ૬:૧૫ વાગ્યે પી.ડી.ટી.) હાઝિર થઈને મીસાક ની તજદીદ કરાવે.

 • નવા મીસાક: જે મુમિનીન ને નવા મીસાક વાસ્તે અરઝ કરવી હોઈ તો [email protected] પર અરઝ કરે.
 • મજલિસ ની આદાબ: મુમિનીન મજલિસ ની આદાબ જાળવે, કૌમી લિબાસ માં હાઝિર થાઈ અને પોતાનો કેમેરો ચાલુ રાખે અને પોતાના પૂરા નામ સાથે Zoom પર શામિલ થાઈ.
 • જે મુમીન ગદીરે ખુમ ના દિન આ સગલું અમલ ન કરી શકે – બીમારી ના સબબ યા મુમેનાત ને નમાઝ ના પઢવાની હોઈ એના સબબ – તો કોઈ બીજા દિન રોઝું અને નમાઝ વાલે