ઈમામ હુસૈન સ.અ. પર અઝાદારી ની ફલસફત હુસૈન ના દાઈ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. અંગ્રેઝી અને અરબી ઝબાન માં બયાન ફરમાવે છે. દાવત ના કોર્ટ કેસ ની ઝિકર અને મુખાલેફિન એ જુઠો દાવો કરી ઈમામ હુસૈન ની દાવત પર કરેલા હુમલા ની ઝિકર ફરમાવે છે.