هر انسان ايم پسند كرے كه يه جه بهي كرتو هوئي اهما بهتر تهاتو جائي، تارے يه حاصل كروا نو رستو سوں چهے؟ انے اهما مهوتي حكمة سوں چهے كه بهتر انے افضل بنے؟

قران مجيد ما خدا تعالىٰ فرماوے چهے كه هر چيز نے بهتر پيدا كيدي انے انسان ني پيدائش مٹي سي شروع كيدي، آ آية ني سوں معنى چهے؟

نفس فضل كيم حاصل كرے؟ اهما مهوتي حكمة سوں چهے كه بهتر بنے؟ درجات ما كيم چرهے؟

مجالس الحكمة ني ١٨مي مجلس ما سيدنا فخر الدين طع آ سؤالو نو جواب فرماوے چهے،