તમે દોઆ કરીને બલા ના મૌજ સી બચી જાઓ - ઇમામ અ.સ.

શેહરુલ્લાહ ના બીજા દસ દિન – મગફેરત નો દસકો

15 May 2019

બેઠક

15 May 2019

શેહરૂલ્લાહ ની ૧૭, ૧૯ અને ૨૧ મી રાત

19 May 2019

સૈયદના ત.ઉ.શ. શેહરુલ્લાહ સબક નો પ્રોગ્રામ

15 May 2019

લીગલ અપડેટ – સૈચદના તાહેર ફખરૂદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઝબાની પૂરી થઈ

15 May 2019

સવલત

15 May 2019

મુમિનીન આ સેક્શન દ્વારા નીચે ની બાબતો માં જાણકારી હાસિલ કરી શકશે ૧) સામાજિક બેહબૂદગી ૨) નિયાઝ ૩) ફરઝંદો ની વિલાદત પર ૪) નિકાહ અને શાદી ના બારા માં સલાહ ૫) નિધન ૬) તકરીબ ૭) દીની તાલીમ ૮) અર્ઝી

Learn More

Share this page:
Website administered by the office of Syedna Taher Fakhruddin TUS, leader of the Dawoodi Bohra community
Produced By Digital Butter. © Fatemi Dawat 2019. All Rights Reserved