૪૩ માં દાઈ સૈયદના અબ્દેઅલી સૈફુદ્દીન રી.અ.ના ઉર્સ, સૂરત, હિન્દુસ્તાન

12 July 2019

ફખરેદીં ની ઝાતે અકદસ એહલે હક્ક ની ઈદ છે.

02 June 2019

૧૯ મી રાત અમીરુલ મુમિનીન સ.અ. ના શહાદત ની વાઅઝ

23 May 2019

“જે કરવાનું તે કરવાનું” - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના શેહરુલ્લાહ અલ-મોઅઝ્ઝમ માં સબક

20 May 2019

“જિંદગી ચાલતી રહે છે. મૌત આવનાર છે… તમારા નફ્સ ની તેહઝીબ કરો, અને આખેરત વાસ્તે સવાબ હાસિલ કરો” - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. નું શેહરુલ્લાહ અલ-મોઅઝ્ઝમ ની પહેલી રાત નું બયાન

05 May 2019

લીગલ અપડેટ – સૈચદના તાહેર ફખરૂદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઝબાની પૂરી થઈ

12 July 2019

લૈલતુલ કદર ની દોઆ નો અંગ્રેજી માં તરજુમો

26 May 2019

હમને ખુશી છે કે શેહઝાદી અરવા બાઈસાહેબા નો લૈલતુલ કદર ની દોઆ નો અંગ્રેજી તરજુમો પેશ કરીયે છે.

Learn More

શેહરુલ્લાહ ના છેલ્લા દસ દિન ના અમલ – આગ સી આઝાદગી નો દસકો

30 May 2019

રસુલુલ્લાહ સ.અ. યે શાબાન માં એક ખુત્બા માં ફરમાવ્યું કે શેહરુલ્લાહ નો ત્રીજો દસકો જહન્નમ ની આગ સી આઝાદગી નો દસકો છે. આ દસ દિન માં મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરીને સવાબ નો ઝખીરો કરી લે.

Learn More

સવલત

15 May 2019

મુમિનીન આ સેક્શન દ્વારા નીચે ની બાબતો માં જાણકારી હાસિલ કરી શકશે ૧) સામાજિક બેહબૂદગી ૨) નિયાઝ ૩) ફરઝંદો ની વિલાદત પર ૪) નિકાહ અને શાદી ના બારા માં સલાહ ૫) નિધન ૬) તકરીબ ૭) દીની તાલીમ ૮) અર્ઝી

Learn More

આલમ માં મસૂલ : શેહરુલ્લાહ ૧૪૪૦ હિ. માં પ્રોગ્રામ

15 May 2019

આલમે ઈમાન માં જે જગહો માં શેહરૂલ્લાહ ૧૪૪૦ હિ. માં ઇમામત સી નમાઝ થાય છે, એના સંપર્ક અને વિગત યહાં પેશ કીધી છે. તમારા મૌઝે ના મસૂલ ની વિગત અગર ન હોઈ તો કરીબ ના મસૂલ ની વિગત માટે [email protected] પર ઈમેલ કરશો.

Learn More

ઝકાત ફોર્મ ૧૪૪૦ હિ.

14 May 2018

હર એક મુમિન પર વર્ષ માં એક વાર ઝકાત અદા કરવું ફરીઝત છે. દોઆત કિરામ એ રસમ કીધી છે કે મુમિનીન શેહરુલ્લાહ ના મુબારક મહિના માં ઝકાત અદા કરે તાકે ગુના ગુન સવાબ હાસિલ થાય. ૧૪૪૦ હિ. નું ઝકાત નું ફોર્મ સિલા ફિતરા (ઝકાતુલ ફિતર) અને કફ્ફારત ની રકમ ના અદદ સાથે વેબસાઈટ પર પેશ છે.

Learn More

વુઝુ અને નમાઝ - અહમ્મીયત અને તરજુમો

15 May 2019

આ સેક્શન માં વુઝુ અને નમાઝ ની અહમ્મીયત અને માઅના નું બયાન છે. હર એક દોઆ ની વિડીયો અને એના સાથે દાવત ની ઝબાન અને અંગ્રેઝી માં તરજુમો પેશ કીધો છે.

Learn More

બિહોરી

26 June 2016

અપના મવાલી તાહેરીન એ હિદાયત દીધી છે કે રાત માં ઉઠી ને બંદગી કરે અને તહજ્જુદ પઢે, જેમ કુરાને મજીદ માં અમર છે: “અને રાત ના એક હિસ્સા માં તહજ્જુદ પઢો, તાકે તમારા વાસ્તે નાફેલત ની ઇબાદત ગણાય. શાયદ તમારા રબ તમને મકામે મહમૂદ માં બાઅસ કરશે” (સુરતુલ ઇસરા:૭૯). યહાં બિહોરી ની નમાઝો ની વિગત દોઆઓ ના તરજુમા સાથે પેશ કીધી છે.

Learn More

વાર્ષિક રિપોર્ટ ૧૪૩૯ હિ.

23 February 2019

આ સાલ ૧૪૩૯ હિ. નો દાવતે હાદિયા ફાતેમી દાવત નો રિપોર્ટ પેશ કરીએ છે. દાવત ના સગલા ઇદારાઓ એ આ સાલ ઘણા કામો કીધા છે. દાઈ અને દાવત ની ખિદમત બજાવી છે અને મુમિનીન ને ફાયદો પહોંચાયો છે. આ રિપોર્ટ માં દાવત ના સંસાધનો નો ઇસ્તેમાલ ક્યાં થઇ રહ્યો છે અને એના સબબ શું હાસિલ થયું છે એની વિગત છે.

Learn More

Share this page:
Website administered by the office of Syedna Taher Fakhruddin TUS, leader of the Dawoodi Bohra community
Produced By Digital Butter. © Fatemi Dawat 2019. All Rights Reserved