સાયન્સ અને દીન - સૈયદી મુકાસિર સાહેબ અ.અ.બ.

07 December 2019

ઈમામ ઉઝ ઝમાન ની મીલાદ મુબારક – ૪ થી રબી ઉલ આખર

03 December 2019

કોર્ટ કેસ ના અખબાર

21 November 2019

ઈદે ગદીરે ખુમ ૧૪૪૦ હિ.

27 June 2019

ઈદુલ અદહા ૧૪૪૦ હિ.

27 June 2019

અશરા મુબારકા ૧૪૪૧ હિ.

28 August 2019

આ સેક્શન અશરા મુબારકા ૧૪૪૧ હિ. નો છે. આ સેક્શન પર અશરા મુબારકા ની વાઅઝો ની રીલે ની લિંક, વાઅઝ ની તલખીસ (સારાંશ), વિડીયો, તસવીરો અને પ્રોગ્રામ ના અખબાર પેશ કરવા માં આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ.

Learn More

“યા સૈયેદશ શોહદાઈ” - સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ.

24 October 2014

યા સૈયેદશ શોહદાઈના અજબ શાન ના કસીદા મુબારકા સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. એ ઇમામ હુસૈન અને આપના એહલે બૈત અને અસહાબ ની ઝિકર અને નોહા માં તસ્નીફ ફરમાવ્યા છે.

Learn More

“ફુલકુલ હુસૈને બે કરબલા” - સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ.

24 October 2014

આ કસીદા મુબારકા સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. એ હુસૈન ઇમામ ની ઝિકર અને નોહા માં તસ્નીફ ફરમાવ્યા છે.

Learn More

આલમ માં મસૂલ : શેહરુલ્લાહ ૧૪૪૦ હિ. માં પ્રોગ્રામ

15 May 2019

આલમે ઈમાન માં જે જગહો માં શેહરૂલ્લાહ ૧૪૪૦ હિ. માં ઇમામત સી નમાઝ થાય છે, એના સંપર્ક અને વિગત યહાં પેશ કીધી છે. તમારા મૌઝે ના મસૂલ ની વિગત અગર ન હોઈ તો કરીબ ના મસૂલ ની વિગત માટે [email protected] પર ઈમેલ કરશો.

Learn More

વાર્ષિક રિપોર્ટ ૧૪૩૯ હિ.

23 February 2019

આ સાલ ૧૪૩૯ હિ. નો દાવતે હાદિયા ફાતેમી દાવત નો રિપોર્ટ પેશ કરીએ છે. દાવત ના સગલા ઇદારાઓ એ આ સાલ ઘણા કામો કીધા છે. દાઈ અને દાવત ની ખિદમત બજાવી છે અને મુમિનીન ને ફાયદો પહોંચાયો છે. આ રિપોર્ટ માં દાવત ના સંસાધનો નો ઇસ્તેમાલ ક્યાં થઇ રહ્યો છે અને એના સબબ શું હાસિલ થયું છે એની વિગત છે.

Learn More

Share this page:
Website administered by the office of Syedna Taher Fakhruddin TUS, leader of the Dawoodi Bohra community
Produced By Digital Butter. © Fatemi Dawat 2019. All Rights Reserved