સૈયદના ત.ઉ.શ. ના આ સાલ ૧૪૪૧ હિ. ના મીલાદ ના પ્રોગ્રામ નો વિડીયો

24 January 2020

૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના બીજા ઉર્સ મુબારક ૧૪૩૯ હિ. “નસીમે બરકાતુલ ઉર્સ અલ-મુબારક”

21 February 2019

સૈયદનલ મોઐયદુશ શીરાઝી ની શાન માં શેહઝાદી ડૉ. બઝત તાહેરા બાઈસાહેબા નો “એન્સાઈક્લોપીડીયા ઓફ ઇસ્લામ” માં લેખ.

24 January 2020

૩૪ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ઈસ્માઈલ બદરુદ્દીન બાવા રી.અ. (જામનગર) ના ઉર્સ મુબારક

21 February 2019

૩૨ માં દાઈ અલ ફાતેમી – સૈયદના કુત્બુદ્દીન શહીદ રી.અ. (એહમદાબાદ) ના ઉર્સ મુબારક

03 April 2016

મરસીયા: સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના વફાત ની ઝિકર – મરસીયા ઓડીઓ, ફોટોગ્રાફ સાથે

27 February 2018

સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના બીજા ઉર્સ મુબારક ના મોકે પર એક મરસીયા પેશ કરીએ છે જેમાં કુત્બુદ્દીન મૌલા ના વફાત ની ઝિકર છે . અને આપના વફાત ના બાદ આપના વારીસ ફખરુદ્દીન મૌલા ત.ઉ.શ. એ મુમિનીન ને સંભાલા ને દાવત કાઈમ કીધી એની ઝિકર છે. મરસીયા ની ઓડીઓ સૈયદના કુત્બુદ્દીન ની તસ્વીરો ના સાથે પેશ કીધી છે અને એમાં કુત્બુદ્દીન મૌલા ના વફાત અને જનાઝા મુબારકા ના ફોટોગ્રાફ ભી છે.

Learn More

વાર્ષિક રિપોર્ટ ૧૪૩૯ હિ.

23 February 2019

આ સાલ ૧૪૩૯ હિ. નો દાવતે હાદિયા ફાતેમી દાવત નો રિપોર્ટ પેશ કરીએ છે. દાવત ના સગલા ઇદારાઓ એ આ સાલ ઘણા કામો કીધા છે. દાઈ અને દાવત ની ખિદમત બજાવી છે અને મુમિનીન ને ફાયદો પહોંચાયો છે. આ રિપોર્ટ માં દાવત ના સંસાધનો નો ઇસ્તેમાલ ક્યાં થઇ રહ્યો છે અને એના સબબ શું હાસિલ થયું છે એની વિગત છે.

Learn More

Share this page:
Website administered by the office of Syedna Taher Fakhruddin TUS, leader of the Dawoodi Bohra community
Produced By Digital Butter. © Fatemi Dawat 2020. All Rights Reserved