فاطمي دعوة نا youtube channel   پر شهزاده داكٹر حسين بهائيصاحب برهان الدين ني قرآن مجيد ني series  نو پهلو فصل(chapter) پيش كرئيے چهے. آ قرآن مجيد ني series  ما شهزاده حسين بهائيصاحب گهنا ميتها انداز ما قرآن مجيد ني آيتو ني تلاوة كرے چهے، انے يه تلاوة نا ساتهے اولياء الله انے اپنا هداة كرام نا بيانو نے سند لئي نے سمجهاوے چهے كه قرآن ني آيتو ني صحيح معنى سمجهوؤ كتنو ضروري چهے ،

شهزاده حسين بهائيصاحب حافظ القرآن چهے، انے سيدنا محمد برهان الدين رض ني رزا انے دعاء سي آپ گهنا ورس واسطے مصر ما رهيا چهے، جهاں آپ گهنا مشهور قُرّاء نا پاسے قرآن ني تلاوة، ترتيل انے تجويد سيكها چهے.

آپنے گهني يونيورستي انے بيسرا فنكشنو ما، مثلا لندن يونيورسيتي ني مشهور انے معروف قرآن مجيد نا موتمر ما قرآن ني تلاوة كروا واسطے اذن پيش كيدو چهے. آپ جيوارے مصر ما اسكول ما هتا، تو سيدنا برهان الدين رض انے سيدنا قطب الدين رض ني دعاء مبارك سي، آپ مصر ني تمام اسكولو نا تلاوة نا كومپيتيشن ما جهيتي گيا. آپ سيدنا برهان الدين رض انے سيدنا قطب الدين رض نا پاسے سبقو ما قران مجيد ني معاني پرها چهے. بيوے مولى ني رزا انے دعاء سي، آپ كيمبريدج يونيورستي سي قرآن مجيد انے فاطمي امامو ني قرآن ني تفسير پر ٢٠٠٩ ما داكتريت (PhD) ني ديگري حاصل كيدي.

آ مقدمة نا video ما، شهزاده حسين بهائيصاحب قرآن نا حلقات ما جه فكرة چهے، انے يهseries  سوں حاصل كرواني كوشش كرے چهے، اهنے واضح كرے چهے. پهلا، قرآن ني اهمية نے آپ واضح كرے چهے.

آپ ذكر كرے چهے كه خدا تعالى قران مجيد ما فرماوے چهے كه هر چيز ني ذكر قرآن ما چهے (ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين)، قران مجيد هر زمان واسطے چهے، ايم نهيں كه فقط رسول الله نا زمان واسطے، تو يه هر زمان واسطے كيم كه قران ني ايك ايك آية ني ظاهر لفظي معنى تو چهے مگر اهنا ساتهے گهني گهرو تاويل چهے،

حسين بهائيصاحب بيان كرے چهے كه قرآن ني كئينك آیتو ما ظاهر انے تأويل ني معنى هوئي چهے، كئينك وار فقط تأويل ني معنى ني مراد هوئي چهے. اهوي آيتو ما ظاهري معنى غلاف ني مثل چهے ، انے وه آيتو ما غور كري نے سوچو، تو ظاهري معنى عقل سي دور هوئي چهے. آ مثل ني آيتو سي ايم واضح تهائي چهے كه قرآن ني آيتو ما تاويل سمائيلو چهے، جه تاويل بيان كرنار هر زمان ما ايك صاحب نو هؤو لازم چهے، يه صاحب رسول الله نا علم نا وارث چهے، يه صاحب كون چهے كه امام الزمان انے ستر نا زمان ما اهنا داعي،

شهزاده حسين بهائيصاحب series  نا هر فصل ما، اهوي ايك آية نو مثال آپسےكه جه ني صحيح تفسير فقط تأويل ني معنى سي تهائي چهے.

پهلي فصل ما، شهزاده حسين بهائيصاحب قرآن مجيد ما موسى انے عالم ني جه ذكر چهے اهنو بيان كرے چهے، موسى ايك عالم نا ساتهے تهيا، پچهي عالم يه ايك غلام، ايك چهوتا بچا نے قتل كيدا،  تو موسى يه سؤال كيدو عالم نے كه قتل كيم كيدا، عالم يه جواب ديدو كه آ فرزند جو زنده رهتے تو اهنا ماں باوا نے دهوكو ديتے، ظاهر ما كوئي عالم آمثل عمل كرے ته مانؤ گهنو مشكل چهے، معنى ما شفاء كيوارے تهائي كه اهني تاويل، اهني اصل معنى سمجهے،