1. Home
  2. 'Ilm
  3. Qur'an ni Tafseer
  4. Muqaddamo ane pehli fasal – Shehzada Dr. Husain Bhaisaheb Burhanuddin ni Qur’an Majeed ni video

Muqaddamo ane pehli fasal – Shehzada Dr. Husain Bhaisaheb Burhanuddin ni Qur’an Majeed ni video

11 December 2016

Fatemi Dawat na YouTube channel par Shehzada Dr. Husain Bhaisaheb Burhanuddin ni Qur’an Majeed ni series ni pehli fasal pesh karye chhe. Aa Qur’an Majeed ni series ma Shz. Husain Bhaisaheb ghana meetha andaaz ma Qur’an Majeed ni ayato ni tilawat kare chhe ane ye tilawat na saathe Awliyaullah ane apna Hudaat Kiraam na bayaano ne sanad lai ne samjhaawe ke Qur’an ni ayato ni saheeh ma’na samajhwu kitnu zaruri chhe. 

Shz. Husain Bhaisaheb haafizul Qur’an chhe ane Syedna Mohammad Burhanuddin RA ni raza ane doa si aap ghana waras waaste Misr ma rahya chhe jaha aap ghana mashhoor qurra’ na paase Qur’an ni tilawat, tarteel ane tajweed seekha chhe. 

Aapne ghani University ane beesra function ma, masalan London University ni mashhoor ane ma’ruf Qur’an Majeed na mu’tamar ma Qur’an Majeed ni tilawat karwa waaste izan pesh kidu chhe. Aap jiware Misr ma school ma hata, to Syedna Burhanuddin RA ane Syedna Qutbuddin RA ni doa mubarak si aap Misr ni tamaam school na tilawat na competition ma jeeti gaya. Aap Syedna Burhanuddin ane Syedna Qutbuddin na paase sabaqo ma Qur’an Majeed ni ma’ani parha chhe. Bewe Maula ni raza ane doa si aap Cambridge University si Qur’an Majeed ane Fatemi Imamo ni Qur’an ni tafseer par 2009 ma PhD ni degree haasil kidi. 

Aa muqaddama na video ma, Shz. Husain Bhaisaheb Qur’an na halaqaat ma je fikrat chhe ane ye series su haasil karwani koshish kare chhe ehne waazeh kare chhe. Pehla, Qur’an ni ahammiyat ne aap waazeh kare chhe. 

Aap zikr kare chhe ke Khuda Ta’ala Qur’an Majeed ma farmawe chhe ke har cheez ni zikr Qur’an ma chhe. Qur’an Majeed har zaman waaste chhe. Em nahi ke faqat Rasulullah na zaman waaste. To ye har zaman waaste kem ke Qur’an ni ek ek ayat ni zahir lafzi ma’na to chhe magar ehna saathe ghani gehri taweel chhe. 

Aap bayaan kare chhe ke Qur’an ni kaeenk ayato ma zahir ane taweel ni ma’na hoi chhe. Kaeenk waar faqat taweel ni ma’na ni murad hoi chhe. Ehvi ayato ma zahiri ma’na ghilaaf ni misal chhe. Ane wo ayato ma ghaur kari ne socho to zahiri ma’na aql si door hoi chhe. Aa misal ni ayato si em waazeh thaai chhe ke Qur’an ni ayato ma taweel samaaelu chhe je taweel bayaan karnaar har zaman ma ek saheb nu howu laazim chhe. Ye saheb Rasulullah na ilm na waaris chhe. Ye saheb kon chhe ke Imam-uz-zaman ane satr na zaman ma ehna Dai. 

Shehzada Husain Bhaisaheb series na har fasal ma ehvi ek ayat no misaal aapse ke jeni saheeh tafseer faqat taweel ni ma’na si thaai chhe. 

Pehli fasal ma Shehzada Husain Bhaisaheb Qur’an Majeed ma Musa ane ‘aalim ni je zikr chhe ehnu bayaan kare chhe. Musa ek ‘aalim na saathe thaya pachhi ‘aalim ye ek ghulaam, ek chhota bachcha ne qatl kida to Musa ye suaal kido ‘aalim ne ke qatl kem kida? ‘Aalim ye jawab dido ke aa farzand jo zinda rehte to ehna maa bawa ne dhoko dete. Zahir ma koi ‘aalim aa misal amal kare te maanwu ghanu mushkil chhe. Ma’na ma shifa kiware thaai ke ehni taweel, ehni asal ma’na samjhe.

WhatsApp par madad