1. Home
  2. Majalis al Hikma
  3. Falsafat
  4. Majlis 34: Jannat kahan chhe? – Syedna Taher Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

Majlis 34: Jannat kahan chhe? – Syedna Taher Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

07 November 2020

Guzishta majlis ma Syedna Taher Fakhruddin TUS ye aa suaal no jawaab farmayo ke jannat kaha chhe?

Aa majlis ma jannat ni ruhani haqiqat nu ziyada bayan farmawe chhe.

Rasulullah SA farmawe chhe ke je la ilaaha illallah mukhlisan parhe ye jannat ma daakhil thai chuko – em nahi farmawta ke jannat ma daakhil thaase – to ye kai jannat chhe ke jema kalematush shahadat no parhnaar daakhil thai chuko? Ikhlas si parhe ehni su ma’na?

Bija mauqe’ ma Rasulullah SA ye em farmayu ke dunya Mumin waaste qaydkhanu chhe ane kaafir waaste jannat chhe, to ye kem?

Majalis al Hikmat ni 35 mi majlis ma Syedna Fakhruddin TUS aa suaalo no jawaab farmawe chhe.

WhatsApp par madad