1. Home
  2. Majalis al Hikma
  3. Falsafat
  4. Majlis 18: "Afzal amal su chhe? Ane har cheez ma behtar kem banvu?" - Syedna Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

Majlis 18: "Afzal amal su chhe? Ane har cheez ma behtar kem banvu?" - Syedna Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

02 July 2020

Har insaan em pasand kare ke ye je bhi karto hoi ehma behtar thaato jaai. Taare ye haasil karwano rasto su chhe? Ane ehma mhoti hikmat su chhe ke behtar ane afdal bane?

Qur’an Majeed ma Khuda Ta’ala farmawe chhe ke har cheez ne behtar paida kidi ane insaan ni paidaish mitti si shuru kidi. Aa ayat ni su ma’na chhe?

Nafs fazal kem haasil kare? Ehma mhoti hikmat su chhe ke behtar bane? Darajaat ma kem charhe?

Majalis al Hikma ni 18 mi majlis ma Syedna Fakhruddin TUS aa suaalo no jawaab farmawe chhe.

WhatsApp par madad