1. Home
  2. Majalis al Hikma
  3. Zindagi Waaste Nasihat
  4. Majlis 29: "Khuda par bharoso kem karwo joiye taake koi fikar na thaai?" - Syedna Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

Majlis 29: "Khuda par bharoso kem karwo joiye taake koi fikar na thaai?" - Syedna Fakhruddin TUS Majalis al Hikma Series

02 October 2020

Insaan zindagi ma ghana marhala ma si guzre chhe. Fikaro kare chhe, umoor bane to ghani reet si asar parhe chhe, je jisam jaan ma nuqsaan kare chhe. Nuqsaan si kem bachi sakaai ke Khuda par bharoso poore pooro kare. 

Qur’an Majeed ma Khuda Ta’ala ghani jagah tawakkul ni zikr farmawe chhe, “waman yatawakkal alallahe fahuwa hasbuhu” – je bhi Khuda par bharoso kare ehne Khuda kifayat kari aape chhe. Haji Khuda farmawe chhe “wa ‘alallahe fatawakkalu in kuntum mumineen” - agar jo tame mumin hoi to Khuda par bharoso raakho. Je sagla Khuda par bharoso kare chhe ehni sifat ma Khuda farmawe chhe, Khuda ye sagla ni mohabbat kare chhe ‘innallaha yuhibbul mutawakkileen”.

Khuda par bharoso kare ehni ma’na su? Khuda par tawakkul kai tarah kare taake sagli fikar door thaai? Ane Khuda na Awliya ye su shaan si Khuda par tawakkul kidu? Mumin ehna naqshe qadam kem chale? 

Majalis al Hikma ni 29 mi majlis ma Syedna Fakhruddin TUS aa suaalo no jawaab farmawe chhe.

WhatsApp par madad