Available in English

54th Dai al Mutlaq His Holiness Syedna Taher Fakhruddin na karyalay taraf thi sandesh Dawoodi Vohra samudhayna

20 May 2016