دنيا ما زندگي سكام چهے؟ ستاراؤ افلاك زمين خدا يه سكام پيدا كيدا؟ الفي قامة انسان نے آپو نے عقل آپي، سكام؟ انسان كئي بهي كرے اهما سبب هوئي چهے،  تو آ پيدائش ما پيدا نا كرنار ني سوں سبب چهے؟ عالم ما خدا يه انسان نے سكام پيدا كيدا چهے؟ 

خدا قران مجيد ما فرماوے چهے، "وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين" - آسمان زمين اهنا درميان سگلي چيز، اهنے همے رمت ما نتهي پيدا كيدو – تارے خدا يه آسمان، زمين انے اهنا درميان سگلي چيز سكام پيدا كيدي؟