دنيا ما كتنا فرقاؤ انے مذاهب چهے، حق ني وات سوں چهے ته نا پر يقين كيم تهائي؟ اپني مانئيتا صحيح چهے ته نا پر يقين كيم جمبائي؟ يقين انے حق نو ميزان - universal scale - سوں چهے؟

انسان يه ايك چيز ديكهي هوئي تو اهنے يه وات پر يقين هوئي چهے كه آم چهے، انے مؤمن تو غيب نو ايمان لاوے چهے، خدا ما مانے چهے جه خدا ديكهاتا نتهي، تو جه چيز غائب هوئي، آنكهو سي پِنها هوئي، اهما يقين ساتهے كئي طرح مانے؟

مؤمن رسول الله صلع نے مانے چهے، كه جه رسول الله ١٤٠٠ ورس پهلا آيا، قران لايا، حديث پرهي، ايم كيم يقين كرے كه آج رسول الله يه فرمايو چهے؟

امير المؤمنين صع يه فرمايو كه شك ما نماز پرهوا كرتا يقين ما سوئي جاؤ ودهارے اچهوں چهے، آقول ني تاويل ني معنى سوں چهے؟

اپنا موالي طاهرين ني يقين ني سوں شانات چهے؟ دنيا ما آميزگي نا دهؤا ما يقين حاصل كروا نا واسطے سوں هدايات چهے؟

مجالس الحكمة ني ٦١مي مجلس ما سيدنا فخر الدين طع آ سؤالو نو جواب فرماوے چهے،