اپن مانئے چهے كه قران مجيد كتاب الله چهے، خدا نا كتاب چهے، ايم مانئے چهے كه قران حق چهے، كه جه قران محمد رسول الله پر اتارا گيا، آ مثل سكام مانئے چهے؟

قران مجيد ١٤٠٠ ورس پهلے اترا، انے قران مجيد نا لاؤنار انے پرهنار رسول خدا تو وفاة تهئي چكا چهے، اهنے قران پرهتا اپنے سنا نتهي، بلكه كوئي نا كهوا سي اپن مانئے چهے كه قران خدا نا كتاب چهے، سكام؟ انے اگر رسول الله نا زمان ما هوتے بهي، تو تيوارے بهي سكام ايم مانتے كه آ خدا نا كتاب چهے؟

قران نے خدا نا كتاب مانتا هوئي، تو قران ني معنىٰ سمجهي نے پرهے تو فائده چهے، انے قران مجيد ني تفسيرو تو گهني چهے، الگ الگ معنى سگلا كرے چهے، تو كئي معنىٰ صحيح چهے؟

اپن ايم بهي مانئے چهے كه قران مجيد رسول الله نو معجزة چهے، تو سكام؟ جه عربي زبان نه جانتا هوئي اهنا واسطے قران ني بلاغة فصاحة نو معجزة سوں معنى راكهے چهے؟

قران مجيد ما رسول الله ني زبان پر آ آية چهے "يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا", اے پروردگار، ماري قوم يه قران مجيد نے موكي ديدا چهے، ظاهر ما تو ايم نتهي، تارے آ آية ني سوں معنى چهے؟

مجالس الحكمة ني ٥٧مي مجلس ما سيدنا فخر الدين طع آ سؤالو نو جواب فرماوے چهے،