انسان نے اختيار چهے كه نهيں؟ اگر اختيار چهے تو نصيب سوں چيز چهے؟ اگر سگلو چيز نصيب ما يا تقدير ما لكهائيلو چهے تو پچهي خدا ثواب يا عقاب كيم كرے؟ قران مجيد ما اختيار ني بهي ذكر چهے انے نصيب ني بهي – كيو صحيح؟