عقل كهاں سي آوي، عقل ني سوں معنى؟ دين نو پايو عقل پر هؤو جوئے كه نهيں؟ هر عقلمند نے آ سؤال تهائي، قران مجيد ما بارها خدا عقلمند لوگو نے خطاب كرے چهے، كهے چهے "شايد تمے سمجهو"، - انسان نے خدا يه عقل آپي، حيوان نے نهيں، رسول الله صلع فرماوے چهے كه پهلي چيز خدا يه پيدا كيدي ته عقل، اهنا كرتا كوئي بهتر چز پيدا نتهي كيدي، تو عقل سوں چهے؟