સૈયદના તાહેર ફકરુદ્દીન પહલા શેહરુલ્લાહ ૧૪૩૯હિ સબક - વિડિઓ