શેહરે રમઝાન અલ મોઅઝ્ઝમ ની પેહલી રાતે નમાઝ બાદ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ બયાન મુબારક ફરમાવ્યું અને મુમિનીન ને આ બરકતવંતા મહિના માં ગનીમત લઈને ખૈર ના અમલ કરીને ગુના ગુન સવાબ હાંસિલ કરી લેવાની હિદાયત ફરમાવી. સૈયદના એ વાઝે કીધું કે અપને શેહરુલ્લાહ ના મહિના ના રોઝા આજના જ દિન માં શરુ કરીએ છે અને ઈદ ના મુકર્રર દિન ઈદ મનાવીએ છે કેમ કે અપને ઈમામ ઉઝ ઝમાન ના તાબેઈન છે. સૈયદના એ બંદગીમાં ખુદા ની યારી તલબ કીધી અને ખુદા ની બંદગી માં ઝીંદગી ગુઝરે એમ દોઆ ફરમાવી. મૌલાનલ મિનઆમ ત.ઉ.શ. એ મુમિનીન ના હક માં ઘણી દોઆઓ ફરમાવી.