આ કસીદા સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ ઈદુલ ફિતર ૧૪૪૦ હિ. ના મોકે પર તસનીફ ફરમાયા છે. એ કસીદા અંગ્રેજી અને દાવત ની ઝબાન ના તરજુમા અને ઓડિયો સાથે પેશ કરીયે છે.