અલ-ડાઇ-અલ-અજલ સૈયદના તાહેર ફકરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) મુંબઇ ના દારુસ સકીના મા 4 મોહરમ 1439 હિઝરી (24 સપ્ટેમ્બર 2017) ને અશરા મુબારકા ફરમાવસે. સૈયદના (ત.ઉ.શ.) સમગ્ર વિશ્વમાં લાઈવ બ્રોડકાસ્ટ કરવા માટે કરમ ફરમાવી ને રઝા ફરમાવી છે. બ્રોડકાસ્ટ 4.15 PM બપોરે 6.30 વાગ્યે IST થાસે.