રસુલુલ્લાહ સ.અ. યે એક ખુત્બા માં ફરમાવ્યું કે શેહરુલ્લાહ નો બીજો દસકો મગફેરત નો દસકો છે. આ દસ દિન માં મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરીને સવાબ નો ઝખીરો કરી લે.

૧. શેહરુલ્લાહ ના રોઝા કરે

૨. નમાઝ: પાંચ ફરીઝત ની નમાઝ અદા પઢે, એહના સુન્નત અને નાફેલત ભી સાથે પઢે.. રસુલુલ્લાહ સ.અ. એ ફર્માયું છે કે શેહરુલ્લાહમાં એક ફરીઝતની નમાઝ પઢવું બીજા મહિનામાં ૭૦ ફરીઝતની નમાઝ પઢવાના બરાબર છે, અને શેહરુલ્લાહમાં સુન્નત પઢવું બીજા મહિનામાં ફરીઝત પઢવાના સવાબના બરાબર છે.

  • ફજેરની સુન્નત – ફરઝ ના પેહલા એક સલામ.
  • ઝોહર ની સુન્નત – ફરઝ ના પેહલા ૩ સલામ.
  • ઝોહર ની નાફેલત – ફરઝ ના પછી બે સલામ.
  • અસર ની સુન્નત – ફરઝ ના પેહલા બે સલામ.
  • મગરીબ ની સુન્નત – ફરઝ ના પછી ૩ સલામ અને દફઈલ આફાત નો ૧ સલામ.
  • ઇશા ની સુન્નત – ફરઝ ના પેહલા બે સલામ.
  • અને ઇશા ની નાફેલત ફરઝ ના પછી બે સલામ.

૩. ફાઝીલ રાતો ના અમલ અને વસીલા ના રેકોર્ડીંગ વાસ્તે યહાં ક્લિક કરો

૪. દોઆ:

૫. કુરઆન : હર દિન કુરઆન મજીદ ના કમ માં કમ એક સીપારા પઢે. તાકે મહિનામાં એક કુરઆન તમામ થાય. કિતનાક અલ્લાહ ના મુખ્લીસ બંદાઓ રમઝાનમાં હર દિન એક કુરઆન તમામ કરે છે. જેને સલાસત સી પઢતા ના આવડતું હોઈ, તો ઘની વેબસાઈટ (http://transliteration.org/quran/WebSite_CD/MixPure/001.asp or https://www.quran411.com/છે જહાં પુરા કુરઆન નું ઓડીઓ રેકોર્ડીંગ છે. તાકે એહના સાથે તિલાવત કરી શકાઈ. જેને અરબી પઢતા ના આવડતું હોઈ, તો કુરઆન અંગ્રેઝી લીપી માં અને બીજી ઝબાનો ની લીપી માં છે, જેના સી કુરઆન પઢી શકાઈ છે જહાં લગ અરબી ઝબાન શીખી જાઈ.

૬. બીહોરી : બીહોરી જીતની પઢાઈ ઇતની પઢવી જોઈએ. ખાસસતન મગફેરત ઉઝ ઝુનુબ ની નમાઝ અને દોઆ પઢે. બીહોરો ની તફસીર સી અમલ ની ઝિકર અને એનો તરજુમો અને ઓડીઓ બેવે વેબસાઈટ પર છે