મુમિનીન યે મુબારક મૌકે માં બરકાત હાસિલ કરે અને આ મિસલ અમલ કરે.

  • બયાન મુબારક: સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ ગયા સાલ ૧૪૪૨ હિ. માં ઇમામુઝ ઝમાન ના મીલાદ ના મીકાત પર જે બયાન મુબારક ફરમાવ્યું હતું એની રિકોર્ડિંગ મુકવા માં આવી છે. મુમિનીન બયાન મુબારક સુણીને બરકાત હાસિલ કરે: 

  • મુમિનીન યાકૂતતો દાવતિલ હક્ક શેહઝાદી ડૉ. બઝત તાહેરા બાઈસાહેબા ની લિસાનુદ દાવત માં તસ્નીફ કીધેલી મદેહ પઢે જે આપ એ આ સાલ ઇમામુઝ ઝમાન ના મીલાદ ના મૌકે પર લખી છે.
  • મુમિનીન સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના ઈર્શાદ મુતાબિક એક લાખ વાર “યા ઈમામ ઉઝ ઝમાન” ની તસ્બીહ કરે.