એ મુબારક મૌકે પર મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરે:

  • માઝૂન અદ દાવત સૈયદનલ ખત્તાબ રી.અ. ના કસીદા મુબારકા "عليك سلام الله والصلوات" ની તિલાવત કરે (સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. એ આ કસીદા માં કીત્નીક અબયાત ઝ્યાદા તસ્નીફ ફરમાવી) કસીદા અને એનો તરજુમો fatemidawat.com પર છે
  • યાકૂતત ઉલ દાવતિલ હક્ક શેહ્ઝાદી ડો. બઝત તાહેરા બાઈસાહેબા ના મૌલાતુના હુરરતુલ મલેકા ની શાન માં દાવત ની ઝબાન ના સલામ ની તિલાવત કરે.
  • શાબાનુલ કરીમ ની ૨૨ મી રાતે માઝૂનુદ દાવતિલ ગર્રા સૈયદી અબ્દેઅલી ભાઈસાહેબ સૈફુદ્દીન અ.અ.બ. દારુસ સકીના માં મૌલાતોના હુર્રતુલ મલેકા રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક ની મજલિસ અક્દ ફરમાવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. ઉર્સ મુબારક ની રાતે મજલિસ નો ટાઈમ ૭:૩૦ સી ૮:૧૫ વાગ્યા નો છે. તમામ આલમે ઈમાન માં ઉર્સ ની મજલિસ અને બયાન નું લાઈવ રીલે થશે ઇન્શાઅલ્લાહો તઆલા.

મુમિનીન મૌલાતુના હુરરતુલ મલેકા ની તારીખ ના બારા માં આ લેખ પઢી શકે છે. એ લેખ ઝુમર્રુદતો દાવતિલ હક્ક શેહ્ઝાદી ડો. બઝત સૈફીયાહ બાઈસહેબા એ લખો છે. આપ યમન ના દોઆત મુતલકીન ની તારિખ પર આપ ની ડોક્ટોરેટ કીધી ઓક્સફોર્ડ યુનીવર્સીટી માં. (યહાં દબાઓ fatemidawat.com પર એ લેખ પઢવાને)