મુમિનીન આ મુબારક મીકાત પર કરબલા ની મુસીબત અને ઇમામ હુસૈન અને આપના એહલે બૈત અને અસહાબ ના સબર અને હિમ્મત ને યાદ કરી ને બરકત લે.

  • વાઅઝ નું લાઈવ રીલે: માઝૂનુદ દાવતિલ ગર્રા સૈયદી વ મૌલાયા અબ્દેઅલી ભાઈસાહેબ સૈફુદ્દીન અ.અ.બ. આકા હુસૈન સ.અ. ના ચેહલમ ની રાતે વાઅઝ મુબારક ફરમાવશે. વાઅઝ નું લાઈવ રીલે રવિવારે, ૨૬ મી સપ્ટેમ્બર, રાતે ૭ વાગ્યે (ઇન્ડિયા ટાઈમ) શરૂ થશે. મુમિનીન આ યૂટ્યૂબ લિંક પર ક્લિક કરીને વાઅઝ નું લાઈવ રીલે દેખે. વાઅઝ તમામ થયા પછી વાઅઝ મુબારક ની રિકોર્ડિંગ ભી યૂટ્યૂબ પર મુક્વા માં આવશે: 


જો હુસૈન ઇમામ અને આપના એહલે બૈત અને અસહાબ નું સબર અને હિમ્મત યાદ કરીને આજે અપનો હોંસલો બલંદ ન થાઈ, અપનો અઝમ મઝબૂત ન થાઈ કે અપને ભી હક ના ખાતિર ખડા થઈએ તો પછી બીજા શેના સી કરીશું ? શેહઝાદા ડૉ. અઝીઝ ભાઈસાહેબ નો લેખ, આશુરા ના બાદ ઝુલ્મરાની વાચવા વાસ્તે યહાં ક્લિક કરો.