આશુરા ની રાત નું અમલ: આશુરા ની રાતે તવસ્સુલ ની નમાઝ બાદ મુમિનીન “અલ્લાહુમ્મા અંતા સેકતી” ની દોઆ પઢે. નમાઝ બાદ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. નું આશુરા ની રાત નું આ બયાન સુને.  આશુરા ની તમામ રાત મુમિનીન બંદગી માં ગુઝારે. બિહોરી ની નમાઝ, અને ખાસ્સતન નિસફુલ લૈલ ની નમાઝ પઢે - તે સાથે આરામ ભી લે તાકે આશુરા ના દિન બરકાત લેવાની તાકત રહે.

 

#આશુરા ના દિન મુમિનીન લાગન કરે. લાગન રોઝા ની મિસલ છે - તમામ દિન ભૂખા અને પ્યાસા રહે, મગર નિયત લાગન ની લે, યાને કે ઈમામ હુસૈન અને આપના એહલે બૈત અને અસહાબ ની ભૂખ અને પ્યાસ યાદ કરી ને લાગન કરે. છોટા ફરઝંદો ને બપોરે થોડું કઈ ખાવાનું રોટી યા બિસ્કિટ આપે તાકે એને માતમ કરવાની તાકત રહે. મુમિનીન મજલિસ ની અદબ મુતાબિક અમલ કરે, અને તમામ દિન હુસૈન ના ગમ માં મશગૂલ રહે. મુમિનીનયા હુસૈનની તસબીહ આપના નામ ના અદદ મુતાબિક ૧૨૮વાર કરે અનેયા અલીની તસબીહ ૧૧૦ વાર કરે.

  • જે  મુમિનીન મુંબઈ, હ્યુસ્ટન યા લંડન હાઝિર ન થઇ શકતા હોઈ, એ સગલા ને આકા મૌલા ત.ઉ.શ. એ કરમ ફરમાવીને આપ ના ૧૪૩૮ હિ. ના મક્તલ ના બયાન ની રિકોર્ડિંગ દેખવાની ની રઝા ફરમાવી છે.

  • ઝવાલ બાદ ઝોહોર ની નમાઝ સુન્નત અને નાફેલત સાથે  પઢે. ઝોહોર ની નાફેલત બાદ ઇમામ હુસૈન ની તકર્રૂબ ની નમાઝ, સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન, સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન અને સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન ની તવસ્સુલ ની નમાઝ, અને દાઇલ અસ્ર ની તૂલુલ ઉમર ની નમાઝ પઢે. એ નમાઝ ની નિયતો વાસ્તેયહાઁ ક્લિક કરો.

اصلي صلوة الصلوات على داعي الائمةِ الفاطميين سيدنا طاهرٍ سيفِ الدين وداعي الائمةِ الفاطميين سيدنا محمدٍ برهان الدين و داعي الائمةِ الفاطميين سيدنا خزيمة قطب الدين و التوسلِ بِهم الى اللهِ تعالى ركعتين لله

اصلي صلوة الصلوات والدعاء لداعي الائمة الفاطميين سيدنا طاهر فخر الدين والتوسل به الى الله تعالى ركعتين لله

  • મુમિનીન મુકાસિરુદ દાવતિલ ગર્રા સૈયદી હુસૈન ભાઈસાહેબ બુરહાનુદ્દીન ના ૧૪૩૬ હિ. ના વસીલા ની રિકોર્ડિંગ તવસ્સુલ ની નમાઝ ના બાદ દેખે.

  • વસીલા બાદ અસર નું સુન્નત અને ફરઝ પઢે.
  • બપોરે (અસર ની ઘડી) મુમિનીન મક્તલ નું બયાન દેખે અને સુને એમ ધ્યાન માં રાખતા હુવા કે રિકૉર્ડિંગ મગરીબ પહેલા તમામ કરે. સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ 1438 હિ. ની વાઅઝ માં ફરમાવેલુ મક્તલ નું બયાન દેખે.

 

  • મગરિબ “યા મોહસિનો કદ્દ જાઅકલ મુસી” અને “અલ્લાહુમ્મા યા મોઅતિયસ સુઆલાત” ની દોઆ ઈફ્તાર કરવા પહેલા પઢે (પી.ડી.એફ. સફા નં. ૩૮)