મુમિનીન આ મુબારક મીકાત પર આ મિસલ અમલ કરીને  બરકાત હાસિલ કરે:

  • મુમિનીન સૈયદના અબ્દુલ્લાહ બદરુદ્દીન રી.અ. ની નીયત પર ખત્મુલ કુરાન ની તિલાવત કરે
  • મુમિનીન સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના કસીદા મુબારકા અલૈકા સલામુલ્લાહે યા બદરદીનેના ની તિલાવત કરે
  • મુમિનીન શેહ્ઝાદી ડૉ. બઝત તાહેરા બાઈસાહેબા ના દાવત ની ઝબાન માં લખેલા સલામ ની તિલાવત કરે