ઉર્સ મુબારક ના મૌકે પર મુમિનીન, મુમેનાત અને એના પ્યારા ફર્ઝંદો આ મિસલ અમલ કરે:

  • સૈયદના તૈયબ ઝૈનુદ્દીન રી.અ. ની નિયત પર ખતમુલ કુરઆન પઢે
  • સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. એ સૈયદના તૈયબ ઝૈનુદ્દીન રી.અ. ની શાન માં કસીદા મુબારકા તસ્નીફ ફરમાયા છે એની તિલાવત કરે.
  • યાકૂતત ઉલ દાવતિલ હક્ક શેહ્ઝાદી ડો. બઝત તાહેરા બાઈસાહેબા ના દાવત ની ઝબાન માં સલામ ની તિલાવત કરે, જે સલામ માં સૈયદના તૈયબ ઝૈનુદ્દીન ની શાનાત અને આપ ની  તારીખ ની ઝિકર કીધી છે.