ઉર્સ મુબારક ના મૌકે પર મુમિનીન, મુમેનાત અને એના પ્યારા ફર્ઝંદો આ મિસલ અમલ કરે:

  • સૈયદના ઈદ્રીસ ઈમાદુદ્દીન રી.અ. ની નિયત પર ખતમુલ કુરઆન પઢે
  • સૈયદી અબ્દુલ કાદિર હકીમુદ્દીન રી.અ. એ સૈયદના ઈદ્રીસ ઈમાદુદ્દીન રી.અ. ની શાન માં કસીદા મુબારકા તસ્નીફ ફરમાયા છે એની તિલાવત કરે.
  • યાકૂતત ઉલ દાવતિલ હક્ક શેહ્ઝાદી ડો. બઝત તાહેરા બાઈસાહેબા ના દાવત ની ઝબાન માં સલામ ની તિલાવત કરે

સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. યે ૧૪૩૧ હિ માં સૈયદના ઈદ્રીસ રી.અ. ના કુબ્બા મુબારકા બનાયા. ફોટો દેખવાને યહાં ક્લિક કરો