સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૨૦ મી રબીઉલ આખર ની રાતે મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ દારુસ સકીના, મુંબઈ માં સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ ની ખુશી ની મજલિસ માં જલવા અફરોઝ થશે. મજલિસ માં સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન ની નીયત પર દરીસ ની તિલાવત થશે. તે બાદ મુમિનીન મુમિનાત અને એહના ફરઝંદો ને ખુશી ના જમન નું ઇઝન છે.

આ મુબારક મૌકે પર ફાતેમી મદરસા નો ભી પ્રોગ્રામ થશે.

મુમિનીન આ અમલ કરે