૨૯ મી રબીઉલ આખર ૧૪૪૦ હિ.,મૌલાનલ મુકદ્દસ ફી આલા ઈલ્લીયીન સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ મુબારક ની રાતે (શનિવાર  જાન્યુઆરી ૨૦૧) , દારુસ સકીના, મુંબઈ માં મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. મીલાદ ની ખુશી ની મજલિસ માં જલવા અફરોઝ થશે ઇન્શાઅલ્લાહ. મજલિસ માં સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ની નીયત પર દરીસ ની તિલાવત થશે. તે બાદ મુમિનીન મુમિનાત અને એના ફરઝંદો ને ખુશી ના જમન નું ઇઝન છે.

જુમાદિલ ઉલા ની પહેલી રાતે મગરિબ ઈશા ની નમાઝ ના બાદ મુમિનીન ને કદમબોસી નું શરફ મળશે ઇન્શાઅલ્લાહ. તે બાદ મુમિનીન મુમિનાત અને એના ફરઝંદો ને ખુશી ના જમન નું ઇઝન છે.

મુમિનીન આ અમલ કરે