સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૨૨ મી શેહરે શાબાન ઉલ કરીમ મૌલાતુના હુરરતુલ મલેકા અરવા બીન્તે એહમદ રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક ની મજલીસ માં જલવા અફરોઝ થાસે બેકર્સફીલ્ડ, કેલોફોર્નીયા માં, ઇન્શાઅલ્લાહો તઆલા.

મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરે