રબીઉલ આખર ની ચોથી રાતે શેહઝાદા ડૉ. હુસૈન ભાઈસાહેબ બુરહાનુદ્દીન દારુસ સકીના, મુંબઈ માં મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ ઇમામુઝ ઝમાન ના મીલાદ ની ખુશી ની મજલિસ માં પધારશે. તે બાદ મુમિનીન ને ખુશી ના જમન નું ઇઝન છે.

મુમિનીન આ અમલ કરે