સફરુલ મુઝફ્ફર ની ૨૦ મી રાતે (૨૯, આક્ટોબર), સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ વાસ્તે તશરીફ લાવશે અને તે બાદ ઇમામ હુસૈન સ.અ. ના ચેહલમ ની વાઅઝ ફરમાવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. વાઅઝ ની મજલિસ ના બાદ સગલા મુમિનીન ને નિયાઝ ના જમન નું ઇઝન છે. સૈયદના ત.ઉ.શ. ની વાઅઝ મુબારક નું લાઈવ રીલે કરવામાં આવશે અને વાઅઝ ના બાદ એની રિકોર્ડિંગ દેખવા મળશે.

મુમિનીન આ અમલ કરે