કુરાને મજીદ માં ખુદા તઆલા ફરમાવે છે કે એ ઈમાન લાવનાર લોગો, તમે રસૂલ સાથે કઈ વાત કરવા આવો, કઇ સવાલ અરઝ કરવા આવો તો રસૂલ ને કઈ હેબત અરઝ કરો, એ પાકીઝગી નો સબબ છે.

તો નજવા ની શું માઅના? હક ના સાહેબ ને મુમિનીન સલામ અરઝ કરે, કઈ રકમ હદિયો અરઝ કરે છે એમાં શું ફઝલ અને સવાબ છે?

શું હક ના સાહેબ ને નજવા ની એહતેયાજગી છે? એમ નહી તો શું કામ નજવા કબૂલ કરે છે?

મજાલિસુલ હિકમત ની ૩૭ મી મજલિસ માં સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આ સવાલો ના જવાબ ફરમાવે છે.