મૌત હક છે. આવનાર છે. ખુદા એ મૌત ને શું કામ પેદા કીધી? મૌત ની શું માઅના છે? અને અક્સર લોગો મૌત સી શું કામ બીને છે? મૌત હક છે - એના વાસ્તે મુમિન શું નઝરીઓ રાખે? શું તૈયારી કરે?

કુરાને મજીદ માં ખુદા તઆલા ફરમાવે છે કે ખુદા તઆલા એ મૌત પેદા કીધી અને ઝિંદગી પેદા કીધી. પહેલા મૌત પેદા કરવાની શું માઅના છે? મૌત તો જે ઝિંદા હોઈ એને આવે, અને કુરાને મજીદ હક અને હિકમત ની વાત કરે છે તો આ આયત ની શું માઅના છે?

મજાલિસુલ હિકમત ની ૨૧ મી મજલિસ માં સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આ સવાલો ના જવાબ ફરમાવે છે.