ખુદા તઆલા કુરાને મજીદ માં ફરમાવે છે કે આજે હમે તમારા દીન ને કામિલ કીધું, નેઅમત ને તમામ કીધી અને ઇસ્લામ ના દીન ને ખુશ કરી લીધું (સુરતુલ માએદા આયત નં. ૩)

તારે આ દિન - જે દિન માં દીન કામિલ કીધું - તે તો સગલા સી અહમ દિન છે એમ કુરાન બતાવે છે - એ કયો દિન છે? ઇસ્લામ નું દીન એ દિન માં શું સબબ સી કામિલ થયું?

હર મુસ્લિમ મુમિન ને એ જાણવું લાઝિમ છે. શું એ જાણ્યા વગર એનું દીન કામિલ થાઈ?

મજાલિસુલ હિકમત ની ૨૩ મી મજલિસ માં સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આ સવાલો ના જવાબ ફરમાવે છે.