પહેલા મજાલિસ માં ઝિકર થઈ કે શીઆ સુન્ની નો ફિરકો કઈ તરાહ થયો, ઝૈદી ફિરકો મોહમ્મદુલ બાકિર ઇમામ સ.અ. ના ઝમાન માં કઈ તરાહ અલગ થયો, અને ગુઝિશ્તા મજલિસ માં - ૫૧ મી મજલિસ માં - ઇસના અશરી શીઆ નો ફિરકો જાફરુસ સાદિક ઇમામ સ.અ. પછી કઈ તરાહ હક ના રસ્તા સી દૂર થઈ ગયો એની ઝિકર ફરમાવી. આ મજલિસ માં સૈયદના ત.ઉ.શ. એ ઇખ્તિલાફ ના બારા માં ઝિયાદા બયાન ફરમાવે છે.

ઇસના અશરી ફિરકા ના લોગો નું એમ માનવું છે કે જાફરુસ સાદિક ઇમામ સ.અ. એ પહેલા ઈસ્માઈલ ઇમામ સ.અ. પર નસ્સ કીધી અને એની ગૈબત ઝાહિર કરવાના પછી એ બદલી નાખી અને ઈસ્માઈલ ઇમામ સ.અ. ના ભાઈ મૂસા કાઝિમ પર નસ્સ કીધી. હક ના હુદાત ની આ અકીદા પર શું હુજજતો છે? ઈસ્માઈલ ઇમામ સ.અ. અને આપના શેહઝાદા મોહમ્મદ બિન ઈસ્માઈલ સ.અ. ની નસ્સ કઈ તરાહ સાબિત કરે છે?

સૈયદના અલ કાઝી અલ નોઅમાન રી.અ. એ મોઈઝ ઇમામ સ.અ. ને સવાલ પૂછો કે જાફરુસ સાદિક ઇમામ સ.અ. એ વાઝેહ શું કામ ન કરી દીધું કે આપના વારસ કોણ છે? અગર જો વાઝેહ કરતે તો ઇખ્તિલાફ ન થાતે, તો મોઈઝ ઇમામ સ.અ. એ શું જવાબ ફરમાવ્યો?

મજાલિસુલ હિકમત ની ૫૨ મી મજલિસ માં સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આ સવાલો ના જવાબ ફરમાવે છે.