હમે ખુશી ના સાથે ૧૪૪૧ હિ. નું કેલેન્ડર વેબસાઈટ પર પેશ કરીયે છે જેમાં અહમ મીકાત અને અંગ્રેઝી તારીખ ભી છે. એ કેલેન્ડર નું પી.ડી.એફ. વેબસાઈટ પર પેશ છે.

કેલેન્ડર ની સી.એસ.વી. ફાઈલ થોડા વકત માં વેબસાઈટ પર મુકવા માં આવશે ઇન્શાઅલ્લાહ