ગુજરાતી લિપિ માં ઉપલબ્ધ લેખ
Sort by Date | Category


એલાન અને અમલ: અય્યામુલ બરકાતિલ ખુલ્દીયાહ – ૫૧ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક 21/03/2019 | Amal Details

મુમિનીન સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના તારીખ ના બારા માં આ લેખ પઢી શકે છે જે શેહ્ઝાદી ડો. બઝત તાહેરા બાઈસાહેબા એ લખો છે. સાથે બીજા કીત્નાક ફોટોગ્રાફ…

શેહરે રજબ ઉલ અસબ ની પેહલી રાત નું અમલ: 6/03/2019 | Amal Details

શેહરે રજબ ઉલ અસબ ની પેહલી રાત ના મુબારક મૌકે પર મુમિનીન આ મિસલ અમલ કરે:

 • મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ સુન્નત અને નાફેલત ના સાથે પઢે
 • ૨૪ રકઅત વશેક ની નમાઝ પઢે (ચઢતી સૂરત). અને સજદા વજહી ની દોઆ ની તિલાવત કરે.

વાર્ષિક રિપોર્ટ ૧૪૩૯ હિ. 23/02/2019 | About

આ સાલ ૧૪૩૯ હિ. નો દાવતે હાદિયા ફાતેમી દાવત નો રિપોર્ટ પેશ કરીએ છે. રીપોર્ટ…

કુત્બી જ્યુબિલી સ્કોલરશિપ પ્રોગ્રામ “સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. શિક્ષક એવોર્ડ” - વિદ્યાનિકેતન સ્કૂલ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ 21/02/2019 | Events

૧૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ શેહઝાદા ડૉ. અઝીઝ ભાઈસાહેબ કુત્બુદ્દીન ને વિદ્યાનિકેતન ઈંગ્લીશ હાઈ સ્કૂલ થાના માં ફંક્શન વાસ્તે ઇઝન હતું. ૩ શિક્ષકો ને “સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન શિક્ષક શ્રેષ્ઠતા એવોર્ડ” આપવા માં આવ્યું. એક એક શિક્ષક ને ૧૦,૦૦૦ રૂપિયા અને ચાંદી ની તખ્તી આપવા માં આવી. એક વિદ્યાર્થી ને ભી ૧૦,૦૦૦ રૂપિયા…

૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના બીજા ઉર્સ મુબારક ૧૪૩૯ હિ. “નસીમે બરકાતુલ ઉર્સ અલ-મુબારક” 21/02/2019 | Amal Details

૨૩ મી જુમાદિલ ઉખરા (શનિવાર, ૧૦ મી માર્ચ, ૨૦૧૮) ૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના બીજા ઉર્સ મુબારક છે.

૧૯ મી રજબ ૧૩૮૫ હિ. માં ૫૧ માં દાઈ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના વફાત ના બાદ, આપના વારિસ ૫૨ માં દાઈ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. યે ફસલ ફર્માયું કે…

કુત્બી જ્યુબિલી સ્કોલરશિપ પ્રોગ્રામ સીઝન ૨૦૧૯ – ૨૦૨૦ 21/02/2019 | Announcements

સૈયદના ખુઝૈમાં કુત્બુદ્દીન રી.અ. એ કુત્બી જ્યુબિલી સ્કોલરશિપ પ્રોગ્રામ ૨૦૧૧ માં ગોલ્ડન જ્યુબિલી ના ફંક્શન માં, કાયમ ફરમાવ્યું. આ ફંક્શન માં સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના દાવત ની ગાદી પર પચાસ વર્ષ અને સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના માઝૂન મુતલક ના રુતબા માં પચાસ વર્ષ ની…

ઐલાન અને અમલ : ૫૩ માં દાઈલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ – નસીમુ બર્કાતીલ ઉર્સિલ મુબારક – ૧૪૪૦ હિ 21/02/2019 | Announcements

૨૩ મી જુમાદલ ઉખરા ૧૪૪૦ હિ. (ગુરુવાર, ૨૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ ) ૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના ત્રીજા ઉર્સ મુબારક નો દિન છે. સૈયદના કુત્બુદ્દીન નું સબર, હિમ્મત અને હઝમ બે મિસાલ છે. એક એક મુમિન વાસ્તે આપ જે દોઆ આપી ગયા છે તે લાકીમત છે. અને અપને હમેશા શુકુર કરીશુ કે અપને એ મૌલા નો કુદસાની…

૫૩ માં મીલાદે દાઇઝ ઝમાન સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. - ૨૬ મી રબીઉલ આખર ૧૪૪૦ હિ. 21/02/2019 | Events

અજબ હમારી ખુશ નસીબી છે કે સૈયદના ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના ૫૩ માં મીલાદ નું જશન હમને મનાવુ નસીબ થયું. વો ઇમામુઝ ઝમાન ના દાઈ કે જેના સી લાખો મુમિનીન ની કિસ્મત ખુલી ગઈ. જે વિલાદત ના સબબ હઝારો નુફૂસ ને નજાત હાસિલ થાનાર છે. જન્નત માં દાખિલ થાનાર છે. જે વિલાદત ના સબબ દાવત અને મુમિનીન ને અમાન છે. અને દુશ્મનો…

૩૪ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ઈસ્માઈલ બદરુદ્દીન બાવા રી.અ. (જામનગર) ના ઉર્સ મુબારક 21/02/2019 | Amal Details

૩૪ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ઈસ્માઈલ બદરુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ ના મુબારક મૌકે પર મુમિનીન મુમેનાત અને એના ફર્ઝંદો આ મિસલ અમલ કરે:

 • સૈયદના ઈસ્માઈલ બદરુદ્દીન રી.અ. ની નિયત પર ખતમુલ કુરઆન ની તિલાવત કરે

મૌલાતોના ફાતેમા (સ.અ.) શહાદત ૧૪૪૦ 14/01/2019 | Announcements

જુમાદલ ઉલા ની ૧૦ મી રાતે (૧૫ મી જાન્યુઆરી, મંગળવાર) મૌલાતોના ફાતેમા ની શહાદત ના મીકાત પર , સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.), દારુસ સકીના, મુંબઈ માં મગરિબ અને ઇશા ની નમાઝ બાદ મજલિસ માં તશરીફ લાવશે. મજલિસ બાદ તમામ મુમિનીન ને સલવાત ના જમન નું ઇઝન છે.

મુમિનીન 

મૌલાતોના ફાતેમા (સ.અ.) શહાદત 14/01/2019 | Amal Details

Maulatuna Fatema AS Original Qubba Mubaraka

મુમિનીન સી ગુઝારીશ છે કે સગલા આ મુબારક મીકાત પર જમે થાય અને…

સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક 9/12/2018 | Events

૫૨ માં દાઈલ મુત્લક સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક ના મૌકે પર દારુસ સકીના,મુંબઈ માં સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ખતમુલ ની મજલિસ માં જલવા અફરોઝ થયા. ઉર્સ ની દિન ખતમુલ કુરાન ના બાદ સૈયદના એ સદકલ્લાહ ની દોઆ પઢી જેમાં આપ એ સૈયદના બુરહાનુદ્દીન ની ઝિકર ફરમાવી:

“આપ ખુદા ના દીન ના…

સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ મુબારક – ૨૯ મી રબી ઉલ આખર 9/12/2018 | Amal Details

મુમિનીન યે મુબારક મૌકે માં બરકાત હાસિલ કરે અને આ મિસલ અમલ કરે.

 • દરીસ ની તિલાવત કરે સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. યાદ માં, આપ નો વસીલો લે
 • સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના કસીદા મુબારકા “યા…

સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન ના મીલાદ મુબારક 1440H 9/12/2018 | Announcements

૨૯ મી રબીઉલ આખર ૧૪૪૦ હિ.,મૌલાનલ મુકદ્દસ ફી આલા ઈલ્લીયીન સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ મુબારક ની રાતે (શનિવાર  જાન્યુઆરી ૨૦૧) , દારુસ સકીના, મુંબઈ માં મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. મીલાદ ની ખુશી ની મજલિસ માં જલવા અફરોઝ થશે ઇન્શાઅલ્લાહ.…

સૈયદના ત.ઉ.શ. ના મીલાદ ના દિનો માં ૩ દિન સબક નો પ્રોગ્રામ 9/12/2018 | Announcements

આલિમે આલે મોહમ્મદ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ઈલ્મ અને હિકમત ના મમ્બા છે. જે સગલા મુમિનીન સબક ના હલકા માં શામિલ થાય છે, એ સગલા ને મૌલાના એ કરમ કરી ને રઝા ફરમાવી છે કે સબક માં હાઝિર થાય અને ઇમામુઝ ઝમાન ના નાઇબ ના નઝદીક સી આલે મોહમ્મદ ના ઈલ્મ ની બરકત હાસિલ કરે. એ સબકો દાઈઝ ઝમાન સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની મીલાદ મુબારક - ૨૬ મી રબી ઉલ આખર 9/12/2018 | Amal Details

મુમિનીન જે મજલીસ માં હાજર ના થઇ શકે, યે મુબારક મૌકે માં બરકાત હાસિલ કરે અને આ મિસલ અમલ કરે: 

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના મીલાદ 1440H 9/12/2018 | Announcements

૨૬  મી રબીઉલ આખર (૩ જાન્યુઆરી) દાઇઝ ઝમાન સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના મીલાદ નો મુબારક મૌકે છે. فيض سعادة الميلاد المبارك - ١٤٤٠ه

મીલાદ ની રાતે: મીલાદ ની રાતે (૨ જાન્યુઆરી), સૈયદના મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ વાસ્તે તશરીફ લાવશે અને તે બાદ ખુશી…

સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ મુબારક 1440H 9/12/2018 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૨૦ મી રબીઉલ આખર ની રાતે મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ દારુસ સકીના, મુંબઈ માં સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ ની ખુશી ની મજલિસ માં જલવા અફરોઝ થશે. મજલિસ માં સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન ની નીયત પર દરીસ ની તિલાવત થશે. તે બાદ મુમિનીન મુમિનાત અને એહના ફરઝંદો ને ખુશી…

સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ની મીલાદ મુબારક – ૨૦ મી રબી ઉલ આખર 9/12/2018 | Amal Details

 મુમિનીન યે મુબારક મૌકે પર બરકાત હાસિલ કરે અને આ મિસલ અમલ કરે.

ઈમામ ઉઝ ઝમાન ની મીલાદ મુબારક – ૪ થી રબી ઉલ આખર 9/12/2018 | Amal Details

મુમિનીન યે મુબારક મૌકે માં બરકાત હાસિલ કરે અને આ મિસલ અમલ કરે.

ઇમામુઝ ઝમાન ના મીલાદ મુબારક 1440H 9/12/2018 | Announcements

રબીઉલ આખર ની ચોથી રાતે શેહઝાદા ડૉ. હુસૈન ભાઈસાહેબ બુરહાનુદ્દીન દારુસ સકીના, મુંબઈ માં મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ ઇમામુઝ ઝમાન ના મીલાદ ની ખુશી ની મજલિસ માં પધારશે. તે બાદ મુમિનીન ને ખુશી ના જમન નું ઇઝન છે.

મુમિનીન આ 

મઝારે કુત્બી નિયાઝ: ૧૪૩૯ હિ રીપોર્ટ અને ફોટોગ્રાફ 13/11/2018 | Events

૧૬ મી મોહર્રમ ૧૪૩૯ હિ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. યે સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના રૌઝત ના સાયા માં મઝારે કુત્બી નિયાઝ જમણ શુરુ કીધું. હર એક દીન અને મઝહબ ના લોગો ને નિયાઝ નું ઇઝન દીધું, એમ નિયત રાખીને ને સગલા ને સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. ની બરકાત મિલે.

ગયા ૧૨ મહિના…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન - ચેહલુમ વાઅઝ મુબારક: બયાન ની ઝલક અને મજલીસ ના ફોટોગ્રાફ 13/11/2018 | Events

ઈમામ હુસૈન સ.અ. ના ચેહલૂમ ની રાત (૨૦ મી સફર અલ મુઝફ્ફર ૧૪૪૦ હિ) દારુસ સકીના મુંબઈ માં સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. યે મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ પઢાવી અને ઈમામ હુસૈન અ.સ. ના ચેહલુમ ની વાઅઝ અકદ ફરમાવી.

આશુરા ના બાદ દુશ્મનો એહલે બૈત ના કાફેલા ને ઝુલ્મો સિતમ કરતા હુઆ કરબલા…

અહિંસા મિલનસાહી પ્રોગ્રામ 13/11/2018 | Events

સૈયદના એ ગાંધીજી ના ૧૫૦ માં જન્મદિન ના ફંક્શન માં તકરીર માં ફરમાવ્યું કે ગાંધીજી એ અપને આઝાદી અપાવી. એમની યાદ ઝીંદા કરવાને અપને સગલા ની આઝાદી વાસ્તે કોશિશ કરીએ, અહિંસા સી, ભાઈચારા સી, કોઈને કોઈ ના સી કમ યા ઝ્યાદા કરીને નહિ. ફંક્શન બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ માં રાખવામાં આવ્યું હતું.

સૈયદના એ ફરમાવ્યું…

અશરા મુબારકા ૧૪૪૦ હિ. – સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ.: 13/11/2018 | Events

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. યે અશરા મુબારકા ૧૪૪૦ હિ. માં દારુસ સકીના મુંબઈ માં તખ્તે ઈમામી પર જલવા અફરોઝ થઈને અજબ શાન સી વાઅઝ ફરમાવી. પંજેતન પાક સ.અ., અઈમ્મત તાહેરીન અને દોઆત મુતલકીન ની મારેફત કરાવી. દુનિયા અને આખેરત ની ઝીંદગી વાસ્તે હિદાયત બખ્શી. મૌલાના એ બયાનો માં મુમિનીન ને હિકમત ના લાકીમત મોતીઓ…

મીલાદુન નબી સ.અ. 13/11/2018 | Amal Details

૧૨ મી રબી ઉલ અવ્વલ ૧૪૪૦ હિ. મીલાદુન નબી ના મૌકે પર મીલાદ ની રાતે (સોમવાર નો દિન, મંગળવાર ની રાત – ૧૯ મી નવેમ્બર) દારુસ સકીના મુંબઈ માં મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ મીલાદુન નબી ની મજલીસ અક્દ થાસે ઇન્શાઅલ્લાહ. મુમિનીન મુમેનાત અને એના ફર્ઝંદો ને ખુશી ના જમણ નું ઇઝન છે.

આ મુબારક મૌકે પર મુમિનીન આ…

અશરા મુબારકા ૧૪૪૦ હિ. શેહ્ઝાદા ડો. અઝીઝ ભાઈસાહેબ કુત્બુદ્દીન 13/11/2018 | Events

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ કરમ ફરમાવીને બોસ્ટન માં અશરા મુબારકા ની ખિદમત વાસ્તે હાફિઝુલ કુરઆન શેહ્ઝાદા ડો. અઝીઝ ભાઈસાહેબ કુત્બુદ્દીન ને મોકલા. શેહ્ઝાદા ડો. અઝીઝ ભાઈસાહેબ એ પાંચમી મોહર્રમ સી યૌમે આશુરા ૧૪૪૦ હિ. તક વાઅઝ ફરમાવી.

પાંચમી મોહર્રમ ની વાઅઝ માં મુમીન ની પેહચાન શું છે એ ઝિકર ફરમાવી.…

અશરા મુબારકા ૧૪૪૦ હિ.- ડોક્ટર મોઈઝ ભાઈસાહેબ મોહિયુદ્દીન 13/11/2018 | Events

આ સાલ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ કરમ ફરમાવી ને લંડન માં અશરા મુબારકા ની ખિદમત વાસ્તે ડો. મોઈઝ ભાઈસાહેબ મોહિયુદ્દીન ને મોકલા. અશરા મુબારકા માં ડો. મોઈઝ ભાઈસાહેબ એ મવાલી તાહેરીન ના ફઝાઈલ ની ઝિકર કીધી અને ઈમામ હુસૈન અ.સ. ની અને આપ ના એહલે બૈત અને અસહાબ ની શહાદત ઘણા વલવલા સી પઢી. મુમિનીન ના ગમ ને…

ઇમામ હુસૈન સ.અ. ચેહલમ ૧૪૪૦હિ - લાઈવ રીલે 29/10/2018 | Announcements

સફરુલ મુઝફ્ફર ની ૨૦ મી રાતે (૨૯, આક્ટોબર), સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ વાસ્તે તશરીફ લાવશે અને તે બાદ ઇમામ હુસૈન સ.અ. ના ચેહલમ ની વાઅઝ ફરમાવશે ઇન્શાઅલ્લાહ. વાઅઝ ની મજલિસ ના બાદ સગલા મુમિનીન ને નિયાઝ ના જમન નું ઇઝન છે. સૈયદના ત.ઉ.શ. ની વાઅઝ મુબારક નું

ઇમામ હુસૈન સ.અ. ચેહલમ 28/10/2018 | Amal Details

મુમિનીન આ મુબારક મીકાત પર કરબલા ની મુસીબત અને ઇમામ હુસૈન અને આપના એહલે બૈત અને અસહાબ ના સબર અને હિમ્મત ને યાદ કરી ને બરકત લે.

ઈદે ગદીરે ખુમ 1439 હિ. 6/09/2018 | Events

ઈદે ગદીરે ખુમ ના મૌકે પર સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન એ પુર શાન વાઅઝ મુબારક ફરમાવી, જેના સી મુમિનીન ના અકીદા અને અઝમ મઝબૂત થયા. યહાઁ વાઅઝ ની મુખતસર ઝિકર પેશ કરીયે છે.

વાઅઝ…

ઈદુલ અદહા, ઝબીહત, દુબઈ સફર પ્રોગ્રામ ૧૪૩૯ હિ. 5/09/2018 | Events

ઈદુલ અદહા અને હિઝ્બે ખલીલુલ્લાહ નો પ્રોગ્રામ

ઝિલ હિજ્જતિલ હરામ ની દસમી (૧૦ મી) રાતે,…

૪૮ માં દાઈ સૈયદના અબ્દુલ હુસૈન હુસમુદ્દીન રી.અ. (એહમદાબાદ) અને ૪૯ માં દાઈ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. (સૂરત) ના ઉર્સ મુબારક 13/08/2018 | Amal Details

ઉર્સ ના મુબારક મૌકે પર મુમિનીન આ મિસલ અમલ કરે:

 • સૈયદના હુસમુદ્દીન રી.અ. અને સૈયદના બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ની નિયત પર ખતમુલ કુરઆન પઢે
 • સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. યે ૪૮ માં અને ૪૯ માં દાઈ ની શાન માં કસીદા મુબારકા

ઈદ એ ગદિરે ખુમ 13/08/2018 | Amal Details

ગદીરે ખુમ ના દિન રસુલુલ્લાહ સ.અ. યે આખરી રિસાલત પહોંચાવી. આપ ના વસી મૌલાના અલી અ.સ. ની વલાયત ને ફર્ઝ કીધી. અપને ખુદા નો હમ્દ અને શુકર કરીએ કે ૧૪૦૦ વરસ બાદ  અપને વો લોગો થકી છે કે જે યે ગદીર નો એહેદ વફા કીધો છે. વલાયત ના ફરીઝત પર સાબિત છે. રસુલુલ્લાહ યે અમીરુલ મુમિનીન પર જે નસ્સ ફરમાવી યે મોહમ્મદ અને…

અરફા ના દિન, ઈદ ઉલ અદહા ની રાત અને દિન 13/08/2018 | Amal Details

અરફા ના દિન નું અમલ:

 • અરફા ના દિન ફજેર ની નમાઝ ના બાદ ઈદ ના તકબીરા બોલે, યે તકબીરા ૧૩ મી ઝીલહજ ના દિન ઝોહર અને અસર ની નમાઝ તક હર ફરીઝત ની નમાઝ બાદ તકબીરા બોલે. (અમલ નું PDF યહાં છે)
 • અરફા ના દિન ઝોહર અને…

अशरह मुबारका १४४० हि प्रोग्राम 13/08/2018 | Announcements

અપના હુદાત કીરામ એ નેઅમલ રસમ કીધી છે કે અપને આકા હુસૈન સ.અ. ની ઝિકર પર નવું સાલ શરુ કરીએ છે, ઈમામ હુસૈન ની ઝિકર ના તુફૈલ માં આલે મોહમ્મદ ના ઇલ્મ ની બરકાત અશરાહ મુબરકા ના દસ દિન માં નસીબ થાય છે. આ નેઅમત ઈમામ ઉઝ ઝમાન સ.અ. ના દાઈ સાથે નસીબ થાય તે ઘની મોટી નેઅમત છે, યે નેઅમત સી જાન ની રોશની ઝ્યાદા થાય…

ઉલ અદહા 13/08/2018 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. અરફા ના મુબારક દિન માં દારુસ સકીના, થાણા માં ઝોહર અને અસર ની નમાઝ પઢાવસે, ઇન્શાઅલ્લાહો તઆલા. (૯ મી ઝીલહજ – સોમવાર નો દિન, ૨૦ મી ઓગસ્ટ).

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ઈદ ની રાતે દારુસ સકીના થાણા માં મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ અને વશેક ની નમાઝ પઢાવશે (૧૦ મી ઝીલહજ ની રાત – સોમવાર…

ઈદ એ ગદિરે ખુમ 13/08/2018 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૧૮ મી ઝીલહજ – બુધવાર ના દિન, ૨૯ મી ઓગસ્ટ ફજેરે ૧૦ વાગે દારુસ સકીના, થાણા માં, વાઅઝ મુબારક ની મજલીસ માં જલવા અફરોઝ થાસે ઇન્શાઅલ્લાહો તઆલા. વાઅઝ બાદ ઇમામત સી ઝોહર અને અસર ની નમાઝ થાસે. સૈયદના ત.ઉ.શ. યે મુબારક દિન માં મુમિનીન મુમેનાત અને એના ફરઝંદો નો મીસાક લેશે. મગરિબ બાદ…

શેહરુલ્લાહ અલ મોઅઝ્ઝમ ૧૪૩૯ હિ 17/07/2018 | Events

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના સાથે શેહરુલ્લાહ અલ મોઅઝ્ઝમ ૧૪૩૯ હિ. માં મુમિનીન યે દારુસ સકીના માં નમાઝ પઢી, ઈબાદત કીધી, તા કે ઈદ ઉલ ફિતર ના દિન આપ ના સાથે, આપ ના દિદાર કરીને ઈદ મનાવી. મુમિનીન યે ઈમામ  ઉઝ ઝમાન ના દાઈ ના સાથે ઇમામત સી નમાઝ પઢીને ગુનાગુન સવાબ હાંસિલ કીધું. હર રોઝ ફજેર ની નમાઝ બાદ સૈયદના…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. - ઇન્દૌર સફર 17/07/2018 | Events

આકા મૌલા સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. દાવત ના અર્શ પર મુસ્તવી થયા બાદ ઇન્દૌર પેહલી વાર ૨૪ જૂન ૨૦૧૮ ના રોજ તશરીફ લાયા. મુમિનીન અને આયાન સૈયદના ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના ઇસ્તીક્બાલ વાસ્તે એરપોર્ટ હાઝિર થયા હતા અને સૈયદના એસ્કોર્ટ ના સાથે આપના ઉતારા પર પધારા. ઘણા મુમિનીન એ નમાઝ,મજલીસ અને કદમબોસી…

ઈદ ઉલ ફિતર 13/06/2018 | Amal Details

ઈદ ના મુબારક મોકેઅ માં મુમીનીન આ મીસલ અમલ કરે:

 

ઇદુલ ફિતર ની રાત ( બીહોરી હફતી, જુઝ ૧, સફા ૧૪૨ – ૧૪૪):

૧) મુમિનીન મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ સુન્નત અને નાફેલત સાથે પઢે. હર ફર્ઝ બાદ તકબીરા બોલે.

૨)…

તીસમી (૩૦ મી) રાત 4/06/2018 | Amal Details

આ મુબારક રાત માં, મુમીનીન આ મીસલ અમલ કરી ને સવાબ નો ઝખીરો કરી લે:

૧.) મગરિબ અને ઇશા ની નમાઝ સુન્નત અને નાફેલત ના સાથે પઢે.

૨.) નબી ના નામ લે. તે બાદ દસ રકઅત તતવ્વો ની નમાઝ પઢે ( બીહોરી ની હફતી માં જૂઝ ૧. સફા નંબર ૧૨૯)

૩.) મુમીનીન વસીલા મુબારકા ની રેકોર્ડીંગ સુને.

શેહરુલ્લાહ અલ મોઅઝ્ઝમ ૧૪૩૯ હિ 29/05/2018 | Announcements

નમાઝ: સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. શેહરુલ્લાહ અલમોઅઝઝમ માં દારુસ સકીના, મુંબઈ માં હર રોઝ, ઇમામત સી નમાઝ વાસ્તે ફજેરે ૫:૩૦ વાગ્યે, ઝોહર અને અસર ની નમાઝ વાસ્તે ૧:૦૦ વાગ્યે, અને મગરિબ અને ઇશા ની નમાઝ વાસ્તે સૂરજ ના ગુરૂબ ના વખ્ત પધારસે, ઇન્શાઅલ્લાહો તઆલા. મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ સગલા…

શેહરુલ્લાહ ના બીજા દસ દિન – મગફેરત નો દસકો 26/05/2018 | Amal Details

રસુલુલ્લાહ સ.અ. યે એક ખુત્બા માં ફરમાવ્યું કે શેહરુલ્લાહ નો બીજો દસકો મગફેરત નો દસકો છે. આ દસ દિન માં મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરીને સવાબ નો ઝખીરો કરી લે.

૧.

કરબલા, નજફ ઝિયારત ગ્રુપ શેહ્ઝાદા અબ્દેઅલી ભાઈસાહેબ ની કિયાદત માં 15/05/2018 | Events

૧૦ મી શાબાન અલ કરીમ ૧૪૩૯ હિ. (૨૫ એપ્રિલ,૨૦૧૮) તકરીબન પચાસ (૫૦) મુમિનીન શેહ્ઝાદા અબ્દેઅલી ભાઈસાહેબ સૈફુદ્દીન ની કિયાદત માં સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની રઝા મુબારક સી કરબલા મોઅલ્લા અને નજફ એ અશરફ વાસ્તે નિકલા. સૈયદના ની દોઆ ની બરકત હર કદમ પર નઝર આવતી હતી. મુમિનીન યે નજફ એ અશરફ માં અમીરુલ મુમિનીન…

શેહ્ઝાદા ડો. અબ્દેઅલી ભાઈસાહેબ સૈફુદ્દીન ઇન્દોર માં “હમસાઝ ઇન્ટર ફેથ કોન્ફરન્સ” માં પધારા 13/05/2018 | Events

બુધવાર ના દિન ૧૧ મી એપ્રિલ ૨૦૧૮, ઇન્દોર માં એક ઘણો એહેમ તારીખી મૌકે હતો. અલગ અલગ મઝહબ ના પેશ્વા અને ઓલોમાઓ એ હાથ મિલાવી ને ઊંચા કીધા અને ઈન્સાનિયત ના ઉસૂલ પર સાથે થયા – અમાન અને મિલનસાહી, અને અદાવત ના લોગો ના સામને ખડા રેહવામાં એક થયા.

“તકરીબ” – મઝાહીબ ના દરમિયાન મિલનસાહી અને મોહબ્બત ઝ્યાદા…

શેહરુલ્લાહ અલ મોઅઝઝમ – પેહલો દસકો 13/05/2018 | Amal Details

રસુલુલ્લાહ સ.અ. યે એક ખુત્બા માં ફરમાવ્યું કે શેહરુલ્લાહ નો પેહલો દસકો રેહમત નો દસકો છે. આ દસ દિન માં મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરીને સવાબ નો ઝખીરો કરી લે.

૧. નમાઝ: પાંચ ફરીઝત ની નમાઝ એની સુન્નત અને નાફેલત ના સાથે વખ્ત પર પઢે. રસુલુલ્લાહ યે ફરમાવ્યું છે કે શેહરુલ્લાહ માં એક ફરીઝત…

શબબરાત ૧૪૩૯ હિ 13/05/2018 | Events

શાબાન ની ૧૫ મી રાતે, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ અને વશેક ની નમાઝ બેકર્સફીલ્ડ, અમેરીકા માં પઢાવી. સૈયદના યે વસીલા માં મુમિનીન વાસ્તે ઘની દોઆ ફરમાવી, અને યે મુબારક રાત ના શરફ ની ઝિકર ફરમાવી.

શેહરુલ્લાહ અલ મોઅઝઝમ – પેહલો દસકો 13/05/2018 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. શેહરુલ્લાહ અલ મોઅઝઝમ માં હર રોઝ દારુસ સકીના, મુંબઈ માં ફજેર, ઝોહર, અસર, મગરિબ અને ઇશા ની નમાઝ ઇમામત સી પઢાવસે, ઇન્શાઅલ્લાહો તઆલા. મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ મુમિનીન ને ઇવાને ફાતેમી માં ઇફતાર ના જમણ નું ઇઝન છે.

રમઝાન ના પહેલાં દસ્કા ના અમલ ની વિગત માટે…

શબબરાત ૧૪૩૯ હિ 13/05/2018 | Events

શાબાન ની ૧૫ મી રાતે, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ અને વશેક ની નમાઝ બેકર્સફીલ્ડ, અમેરીકા માં પઢાવી. સૈયદના યે વસીલા માં મુમિનીન વાસ્તે ઘની દોઆ ફરમાવી, અને યે મુબારક રાત ના શરફ ની ઝિકર ફરમાવી.

હલકહ સૈફીયાહ ની શુકુર ની ઝીયાફ્ત ૧૪૩૯ હિ. 22/04/2018 | Events

ફાતેમી ઈમામ ના ફાતેમી દાઈ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૨૪ મી જુમાદિલ ઉખરા સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક ના અય્યામ માં ઈવાને ફાતેમી માં હલકહ સૈફીયાહ ની ઝીયાફત માં જલવા અફરોઝ થયા. સૈયદના મૌકીબ માં ઈવાને ફાતેમી માં તશરીફ લાયા. આપના ઉપર તલબત એ મઝલ્લત (છત્રી) ઓઢાવી હતી અને આપના આગળ તલબત…

મૌલાતુના હુરરતુલ મલેકા રી.અ. નો ઉર્સ 22/04/2018 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૨૨ મી શેહરે શાબાન ઉલ કરીમ મૌલાતુના હુરરતુલ મલેકા અરવા બીન્તે એહમદ રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક ની મજલીસ માં જલવા અફરોઝ થાસે બેકર્સફીલ્ડ, કેલોફોર્નીયા માં, ઇન્શાઅલ્લાહો તઆલા.

મુમિનીન આ મીસલ

શબબરાત ૧૫ મી શાબાન 22/04/2018 | Announcements

શાબાન ની ૧૫ મી રાતે રવિવાર ૨૯ મી એપ્રિલ, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. મગરિબ અને ઇશા ની નમાઝ અને થમ વશેક ની નમાઝ પઢાવસે, બેકર્સફીલ્ડ, કેલીફોર્નિયા માં ઇન્શા અલ્લાહો તઆલા.

મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરે

૫૧ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના તાહેર સૈફુદીન રી.અ. નું ઉર્સ મુબારક (રૌઝત તાહેરા, મુંબઈ) 22/04/2018 | Events

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. અય્યામુલ બર્કાતીલ ખુલ્દીયાહ માં ૫૧ માં દાઈ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક ના મૌકે પર બેકર્સફીલ્ડ, કેલીફોર્નિયા, યુ.એસ.એ., માં ખતમુલ કુરઆન ની મજલી માં જલવા અફરોઝ થયા.

સદકલ્લાહ ની દોઆ માં, સૈયદના ત.ઉ.શ. એ દોઆત મુતલકીન માં મૌલાના મુકદ્દસ ફી આલા ઈલ્લીયીન…

૧૪૩૮ હિ. શેહરુલ્લાહીલ મોઅઝ્ઝમ ના ફોત થયેલા રોઝા વાસ્તે કફ્ફારત 22/04/2018 | Announcements

ગયા સાલ શેહરુલ્લાહીલ મોઅઝ્ઝમ ના ફોત થયેલા રોઝા (બીમારી યા સફર સબબ, યા બૈરાઓ ના ફોત થયેલા દિનો) ની કફ્ફારત એક દિન વાસ્તે ઘઉં ની કિંમત મુતાબિક હિસાબ થઇ શકે છે. (૧ રોઝા ના ૨૦ રૂપિયા). એમ દરખ્વાસ્ત છે કે જીતના દિનો રોઝા ફોત થયા હોઈ એની ગિનતી [email protected]

લૈલતુલ મેઅરાજ અને યૌમુલ મબઅસ ૧૪૩૯ હિ. 22/04/2018 | Events

૨૬ મી રજબ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૪૭ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના અબ્દુલકાદીર નજમુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક ની મજલીસ માં જલવા અફરોઝ થયા, મજલીસ માં સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના કસીદા મુબરકા "سقى نوء من التقديس رمسا" અને સલામ ની તિલાવત થઇ.

 

૨૭ મી…

શેહરે રજબ ની પેહલી રાતે વશેક નમાઝ અને વસીલા અને બેઠક 27/03/2018 | Events

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ શેહરે રજબ ઉલ અસબ ની પેહલી રાતે દારુસ સકીના માં મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ ઇમામત સી પઢાવી અને વશેક ની નમાઝ બાદ અજબ વલવલા સી વસીલો લીધો. પંજેતન સ.અ., અઈમ્મત સ.અ. અને દોઆત કીરામ રી.અ. – ખાસસતન સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ., સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. અને સૈયદના ખુઝૈમા…

૩૪ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ઈસ્માઈલ બદરુદદીન રી.અ., ૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ., ૩૨ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના કુત્બુદ્દીન શહીદ રી.અ. તીને દોઆતો ના ઉર્સ મુબારક. 27/03/2018 | Events

સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ., બીજો ઉર્સ મુબારક : ૨૩ મી જુમાદિલ ઉખરા ૧૪૩૯ હિ. નસીમો બરકાતીલ ઉર્સ અલ મુબારક

સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના બીજા ઉર્સ મુબારક ને મુમિનીન અપના બાવા શફીક ના ફઝાઈલ અને શાનાત યાદ કરતા હુઆ અને આપ ના એહ્સાનાત નો શુકુર કરતા હુઆ મનાયો.

દારુસ સકીના માં સૈયદના…

કુત્બી જ્યુબિલી સ્કોલરશિપ પ્રોગ્રામ, ૨૦૧૮ ની એપ્લીકેશન લેવું શુરુ 27/03/2018 | Announcements

સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. એ કુત્બી જ્યુબિલી સ્કોલરશિપ પ્રોગ્રામ ૨૦૧૧ માં ગોલ્ડન જ્યુબિલી ના ફંક્શન માં કાઈમ ફરમાવ્યો. આ ફંક્શન માં સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના દાવત ની ગાદી પર પચાસ વરસ અને સૈયદના કુત્બુદ્દીન ના માઝૂન અલ મુતલક ના રુતબા ના  રુતબા માં પચાસ વરસ ની ખુશી મનાવી.

મરસીયા: સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના વફાત ની ઝિકર – મરસીયા ઓડીઓ, ફોટોગ્રાફ સાથે 27/02/2018 | Qasidas, Marsiyas, Salaams, Munajaats

સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના બીજા ઉર્સ મુબારક ના મોકે પર એક મરસીયા પેશ કરીએ છે જેમાં કુત્બુદ્દીન મૌલા ના વફાત ની ઝિકર છે . અને આપના વફાત ના બાદ આપના વારીસ ફખરુદ્દીન મૌલા ત.ઉ.શ. એ મુમિનીન ને સંભાલા ને દાવત કાઈમ કીધી એની ઝિકર છે. મરસીયા ની ઓડીઓ સૈયદના કુત્બુદ્દીન ની તસ્વીરો…

૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના બીજા ઉર્સ મુબારક ૧૪૩૯ હિ. “નસીમે બરકાતુલ ઉર્સ અલ-મુબારક” 26/02/2018 | Announcements

જુમાદિલ ઉખરા ની ૨૧ મી અને ૨૨ મી રાત મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ બાદ ખતમુલ કુરઆન ની ની મજલીસ દારુસ સકીના માં અક્દ થાસે, ઇન્શાઅલ્લાહો તઆલા.

ઉર્સ મુબારક ની રાત, જુમાદિલ ઉખરા ની ૨૩ મી રાત, જુમોઆ નો દિન શનિવાર ની રાત, (Friday 9th March), અલ દાઈ અલ ફાતેમી સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. મગરિબ…

મિસાલ શરીફ નો તરજુમો: સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. પોતાના હાથ મુબારક સી લખેલા કાગઝ, સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના તરફ, સન ૧૩૮૦ હિ. 26/02/2018 | Nazaraat

સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના બીજા ઉર્સ મુબારક ના મૌકે પર, જે મિસાલ શરીફ સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ૨૪ મી રબી ઉલ આખર ૧૩૮૦ હિ. (૧૯૬૦) મુંબઈ સી સૈયદના કુત્બુદ્દીન ને ઉદૈપુર આપના હાથ મુબારક સી લખીને મોકલો યે કાગઝ નો અનુવાદ પેશ કરીએ છે . અસલ કાગઝ અરબી ઝબાન માં છે . સૈયદના કુત્બુદ્દીન (તે વખ્ત શેહ્ઝાદા…

હઝરત આલીયાહ ના અખબાર : મૌલાતુના ફાતેમા અ.સ. ના શહાદત ની મજલીસ ૧૪૩૯ હિ. 20/02/2018 | Events

 જુમાદિલ ઉલા ૧૪૩૯ હિ. ની દસમી તારીખ, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. મૌલાતુના ફાતેમા અ.સ. ની શહાદત ની મજલીસ માં, બેકર્સફીલ્ડ, કેલીફોર્નિયા, માં જલવા અફરોઝ થયા. સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. એ મૌલાતુના ફાતેમા ની શાન માં જે કસીદા મુબારકા લિખી ફરમાયા છે, “મૌલાતુના ફાતેમા તુઝ ઝાહરા”, એમાં સી…

સૈયદના ત.ઉ.શ. બોમ્બે હાઈ કોર્ટ માં ક્રોસ એક્ઝામિનેશન - જાન્યુઅરી ૨૦૧૮ 13/02/2018 | Announcements

આકા મૌલા સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. બોમ્બે હાઈ કોર્ટ માં ક્રોસ એક્ઝામિનેશન (પ્રતિવાદી ના વકીલ દ્વારા પરીક્ષણ) વાસ્તે ૮મી, ૯મી અને ૧૨મી જાન્યુઅરી ૨૦૧૮ ના રોજે તશરીફ લઇ જશે. મૌલાના ત.ઉ.શ. ના ઈર્શાદ મુબારક છે કે મુમિનીન “હસ્બોનલ્લાહુ વ ને’મલ વકીલ” ની તસ્બીહ (૪૫૦ વાર) કરે ઔર દોઆ એ “

અખબાર: મીલાદ ના મહિના – ઈમામ ઉઝ ઝમાન સ.અ. અને એહના દોઆત સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ., સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. અને સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ – ૧૪૩૯ હિ. 24/01/2018 | Events

ઈમામ ઉઝ ઝમાન સ.અ. ના મીલાદ મુબારક

રબી ઉલ આખર ની ૪ થી રાતે સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ ઈવાને ફાતેમી, દારુસ સકીના, મુંબઈ માં મગરિબ અને ઈશા ની નમાઝ પઢાવી અને ઈમામ ઉઝ ઝમાન તૈયબ ઉલ અસરે વલ અવાન સ.અ. ના મિલાદ ની ખુશીની મજલીસ માં જલવા અફરોઝ થયા. શેહ્ઝાદા ડો. હુસૈન…

ઝાહરા હસનાત ના નવા દવાખાના નું ઇફ્તેતાહ – મંડાલ ગોવંડી સ્થિત 24/01/2018 | Events

મૌલાનલ મન્નાન સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની રઝા સી અને દોઆ મુબારક સી, ૧૭ મી ડીસેમ્બર ૨૦૧૭, ના રોજ ઝાહરા હસનાત દવાખાના (મેડીકલ કલીનીક) મંડાલ ગોવંડી, મુંબઈ, નું શેહ્ઝાદા ડો. અબ્દેઅલી ભાઈસાહેબ સૈફુદ્દીન એ ઇફ્તેતાહ કીધું. આ કલીનીક “ડોક્ટર…

મૌલાતોના ફાતેમા (સ.અ.) શહાદત 24/01/2018 | Announcements

મૌલાતોના ફાતેમા (સ.અ.) ના શહાદત ના મુબારક મીકાત પર, ૧૦ મી જુમાદલ ઉલા ના દિન, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) બેકર્સફિલ્ડ, કેલીફોર્નીયા માં શહાદત ની મજલિસ માં જલવા અફરોઝ થશે.

શેહઝાદા ડૉ. અબ્દેઅલી ભાઈસાહેબ સૈફુદ્દીન, દારુસ સકીના, મુંબઈ માં જુમાદલ ઉલા ની ૧૦ મી રાતે (૨૫ મી જાન્યુઆરી, જુમેરાત ના…

QJSP - તકરીબ કોન્ફરન્સ ૨૦૧૭ અને સૈયદના કુત્બુદ્દીન હાર્મની પ્રાઈઝ 24/01/2018 | Events

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની રઝા અને દોઆ મુબારક સી “કુત્બી જ્યુબિલી સ્કોલાર્શીપ પ્રોગ્રામ” ના ઝૈરે એહ્તેમામ બીજી “તકરીબ” (એકસાથ થવું) કોન્ફરન્સ ૨૭ અને ૨૮ મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૭ રોજે નવી દિલ્હી માં જવાહરલાલ નેહરુ યુનીવર્સીટી માં અક્દ થઇ. તે કોન્ફરન્સ નું ઉનવાન (વિષય) આ સાલ આ મિસલ હતું:

સૈયદના ત.ઉ.શ. બોમ્બે હાઈ કોર્ટ માં ક્રોસ એક્ઝામિનેશન - જાન્યુઅરી ૨૦૧૮ 8/01/2018 | Announcements

આકા મૌલા સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. બોમ્બે હાઈ કોર્ટ માં ક્રોસ એક્ઝામિનેશન (પ્રતિવાદી ના વકીલ દ્વારા પરીક્ષણ) વાસ્તે ૮મી, ૯મી અને ૧૨મી જાન્યુઅરી ૨૦૧૮ ના રોજે તશરીફ લઇ જશે. મૌલાના ત.ઉ.શ. ના ઈર્શાદ મુબારક છે કે મુમિનીન “હસ્બોનલ્લાહુ વ ને’મલ વકીલ” ની તસ્બીહ (૪૫૦ વાર) કરે ઔર દોઆ એ “

૫૨ મા, ૫૩ મા અને ૫૪ મા દાઈ ના મીલાદ મુબારક નો પ્રોગ્રામ 4/01/2018 | Announcements

સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન (રી.અ.) મીલાદ

મૌલાનલ મુકદ્દસ ફી આલા ઈલ્લીયીન સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન (રી.અ.) ના મીલાદ મુબારક ની રાતે, ૨૦ મી રબીઉલ આખર ની રાતે (શનિવારે, ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮), સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) દારુસ સકીના, મુંબઈ માં મગરીબ અને ઈશા ની નમાઝ પઢાવશે…

८ થી વાઅઝ સારાંશ - ૯ મી મોહર્રમુલ હરામ - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) 26/10/2017 | Ashara 1439H

૯ મી મોહર્રમુલ હરામ ઈમામ હસન સ.અ. ની મજલીસ માં સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ મુમિનીન ને ખિતાબ કરીને ફરમાયુ કે એ હક્ક ની દાવત ને જવાબ ના દેનાર લોગો, પંજેતન ની મોહબ્બત ના કરનાર, અને હર ઝમાન માં એના વારીસ અઈમ્મત બરરત નસ્સ બ નસ્સ કાઈમ થતા રહે છે તાકે એકવીસ માં ઈમામ તૈયબ સ.અ. તશરીફ લાવે છે તો હવે દાવત…

७ થી વાઅઝ સારાંશ - ८ મી મોહર્રમુલ હરામ - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) 26/10/2017 | Ashara 1439H

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આશુરા ના દિન મુમિનીન ને ખિતાબ કરીને ફર્માયું કે એ હુસૈન ની મોહબ્બત ના કરનાર લોગો! ખમસત અતહાર ની મોહબ્બત ના કરનાર લોગો! એક એક ઈમામ તાકે તૈયબુલ અસ્ર અને દોઆત મુતલકીન, ખાસ્સતન ૫૧, ૫૨ અને ૫૩ માં દાઈ ની મોહબ્બત કરનાર લોગો! મમલૂકે આલે મોહમ્મદ, હુસૈન નો દાઈ, એની મોહબ્બત ના કરનાર…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઈન્ટરનેટ ના ઝરીયા બેઠક નું એલાન 6/10/2017 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આપના સાબિક દોઆત કીરામ ની નેહેજ મુતાબિક મુમિનીન ની અરઝ ની બેઠક હર સપ્તાહ અક્દ ફરમાવશે. ઝમાન ના હાલાત ના સબબ મુમિનીન ને દાઈ ની  હઝરત માં રૂબરૂ પોહ્ન્ચ્વાની મુશ્કેલીઓ ને મદદેનઝર રાખીને, સૈયદના ત.ઉ.શ. ની હઝરત માં મુમિનીન અરઝ કરી શકે તે ખાતિર હર સપ્તાહ ઈન્ટરનેટ પર વિડીઓ કોન્ફરન્સીંગ…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઈન્ટરનેટ ના ઝરીયા બેઠક નું એલાન 6/10/2017 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આપના સાબિક દોઆત કીરામ ની નેહેજ મુતાબિક મુમિનીન ની અરઝ ની બેઠક હર સપ્તાહ અક્દ ફરમાવશે. ઝમાન ના હાલાત ના સબબ મુમિનીન ને દાઈ ની  હઝરત માં રૂબરૂ પોહ્ન્ચ્વાની મુશ્કેલીઓ ને મદદેનઝર રાખીને, સૈયદના ત.ઉ.શ. ની હઝરત માં મુમિનીન અરઝ કરી શકે તે ખાતિર હર સપ્તાહ ઈન્ટરનેટ પર વિડીઓ કોન્ફરન્સીંગ…

७ થી વાઅઝ સારાંશ - ८ મી મોહર્રમુલ હરામ - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) 30/09/2017 | Ashara 1439H

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૮ મી મોહર્રમુલ હરામ, અમીરુલ મુમિનીન મૌલાના અલી ઈબ્ન અબુ તાલિબ સ.અ. ની મજલીસ માં મુમિનીન ને ખિતાબ કરીને ફરમાયુ કે અલી એ…

૬ થી વાઅઝ સારાંશ - ૭ મી મોહર્રમુલ હરામ - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) 28/09/2017 | Ashara 1439H

અલ દાઈલ ફાતેમી સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન  ત.ઉ.શ. યે મૌલાતેના ફાતેમા તુસ ઝાહરા ની મજલીસ માં મુમિનીન ને ખિતાબ કરીને ફરમાયુ  એ ફાતેમા તુસ ઝાહરા ની  મોહબ્બત…

૪ થી વાઅઝ સારાંશ - ૫ મી મોહર્રમુલ હરામ - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) 27/09/2017 | Ashara 1439H

મોહરમુલ હરામ ની પાંચમી તારીખ, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. યે મૂસા અ.સ. ની ઝિકર ફરમાવી. મૂસા એ ખુદા તઆલા ને અરઝ કીધી કે એ અલ્લાહ મેં તૌરાત માં એક ઉમ્મત…

૫ મી વાઅઝ સારાંશ - ૬ થી મોહર્રમુલ હરામ - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) 27/09/2017 | Ashara 1439H

મોહર્રમુલ હરામ ની ૬ ઠી તારીખ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ મુમિનીન ને ખિતાબ કરીને એમ ફરમાયુ કે એ મોહમ્મદુલ મુસ્તફા સરવરે કાએનાત સૈયદલ અન્બીયા એ વલ…

ત્રીજી વાઅઝ સારાંશ - 4 મોહર્રમુલ હરામ - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) 26/09/2017 | Ashara 1439H

મોહર્રમુલ હરામ ની ૪ થી તારીખ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ઈબ્રાહીમ નબી સ.અ. ની મજલીસ માં રસુલુલ્લાહ સ.અ. ની હદીસ પઢી “અના વ અન્તા યા અલી દાવતો અબીના ઈબ્રાહીમ”,…

વાઝ 3 અશરા 1439 હિઝરી - સૈયદના તાહેર ફકરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) - લાઈવ રિલે 25/09/2017 | Ashara 1439H

અલ-ડાઇ-અલ-અજલ સૈયદના તાહેર ફકરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) મુંબઇ ના દારુસ સકીના મા 4 મોહરમ 1439 હિઝરી (24 સપ્ટેમ્બર 2017) ને અશરા મુબારકા ફરમાવસે. સૈયદના (ત.ઉ.શ.) સમગ્ર વિશ્વમાં લાઈવ બ્રોડકાસ્ટ કરવા માટે કરમ ફરમાવી ને રઝા ફરમાવી છે. બ્રોડકાસ્ટ 4.15 PM બપોરે 6.30 વાગ્યે IST થાસે.

બીજી વાઅઝ સારાંશ - ૩ મોહર્રમુલ હરામ - સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) 25/09/2017 | Ashara 1439H

લહુ દાવતુલ હક, હક ની દાવત ખુદા વાસ્તે છે, એ આયત પઢી ને સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન આકા એ મોહર્રામુલ હરામ ની તીજી તારીખ બયાન શુરુ ફરમાવ્યું.

વાઅઝ માં…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ.પેહલી વાઅઝ - વાઅઝ સારાંશ 24/09/2017 | Ashara 1439H

અલ-દાઈ અલ-અજલ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) એ આજ જુમોઆ ના દિવસે પેહલી વાઅઝ માં ઇસ્લામ અને ઈમાન ની ઝિકર માં ફરમાવ્યું કે મૌલાના અલી અને મૌલાતોના ફાતેમા…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઈન્ટરનેટ ના ઝરીયા બેઠક નું એલાન 23/09/2017 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આપના સાબિક દોઆત કીરામ ની નેહેજ મુતાબિક મુમિનીન ની અરઝ ની બેઠક હર સપ્તાહ અક્દ ફરમાવશે. ઝમાન ના હાલાત ના સબબ મુમિનીન ને દાઈ ની  હઝરત માં રૂબરૂ પોહ્ન્ચ્વાની મુશ્કેલીઓ ને મદદેનઝર રાખીને, સૈયદના ત.ઉ.શ. ની હઝરત માં મુમિનીન અરઝ કરી શકે તે ખાતિર હર સપ્તાહ ઈન્ટરનેટ પર વિડીઓ કોન્ફરન્સીંગ…

વાઝ 2 અશરા 1439 હિઝરી - સૈયદના તાહેર ફકરુદ્દીન (ત.ઉ.શ) - લાઈવ રિલે 23/09/2017 | Ashara 1439H

અલ-ડાઇ-અલ-અજલ સૈયદના તાહેર ફકરુદ્દીન (ત.ઉ.શ) મુંબઇ ના દારુસ સકીના મા ત્રીજી મોહરમ 1439 હિઝરી (23 સપ્ટેમ્બર 2017) ને અશરા મુબારકા ફરમાવસે. સૈયદના (ત.ઉ.શ) સમગ્ર વિશ્વમાં લાઈવ બ્રોડકાસ્ટ કરવા માટે કરમ ફરમાવી ને રઝા ફરમાવી છે. બ્રોડકાસ્ટ 4.30 PM બપોરે 6.30 વાગ્યે IST થાસે.

ઈદ ઉલ અદહા અને હિઝ્બે ખલીલુલ્લાહ ૧૪૩૮ રીપોર્ટ 8/09/2017 | Events

સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. ની હસનાત જારીયા છે, હર સાલ ઈદ ઉલ અદહા માં દારુસ સકીના, મુંબઈ માં સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના વારીસ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની રઝા અને દોઆ સી હિઝ્બે ખલીલુલ્લાહ કુરબાની અને તકસીમ ની ખિદમત કરે છે.

ગયા સાલ દારુસ સકીના માં ૮૧ કુરબાની થઇ, ૨૨૫૯ ઘરો માં ગોશ હાથો હાથ…

સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ 18/08/2017 | Amal Details

૫૧ માં દાઈ ના મીલાદ ના મુબારક મૌકે પર મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરે:

સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના ઈમામ ઉઝ ઝમાન ની શાન માં કસીદા મુબારકા "يا…

લૈલતુલ કદર 15/06/2017 | Amal Details

લૈલતુલ કદર હઝાર મહિના કરતા વધીને છે. તો એમ સાઝવાર છે કે એની એક એક ઘડી ની ગનીમત લઇએ. તમામ રાત ખુદા ની બંદગી અને ઈબાદત માં ગુઝારે. મગરીબ ના વખ્ત સી કે સુરજ તુલુઅ થાઇ વહાં લગ. મુમિનીન તમામ રાત જાગીને નમાઝ, દોઆ, કુરઆન ની તિલાવત અને તસ્બીહ કરવામાં ગુઝારે. નમાઝો ઘણા ખુશું અને ખુઝું ના સાથે પઢે. બચ્ચાઓ ને…

મેઅરાજ ની રાત અને મબઅસ નો દિન 18/04/2017 | Amal Details

بسم الله الرحمن الرحيم 

 سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى…

સીજીલ્લ નો લેખ હર મોતીન મારેકા માં ફતહે મુબીન 8/04/2017 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم 

نصر من الله وفتح قريب

ياري…

સૈયદના ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની પેહલી પત્રકાર પરિષદ 25/03/2017 | Events

શુક્રવાર, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭ ના રોજ, તાજેતર ના ઈતિહાસ માં પહેલી વાર, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ પત્રકાર પરિષદ માં તશરીફ લાવી ને પ્રતિષ્ઠિત અખબારો ના સંવાદદાતા ઓ ને મુલાકાત આપી હતી. સૈયદના ફખરુદ્દીન ની હાજરી અને આપ ના સાથેની ગુફ્તગુ થી આપના યકીન, ઉમદા અને સ્પષ્ટ વિચાર, ચરિત્ર નું તેજ,…

એલાન – ૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. નું પેહલું ઉર્સ – “નસીમે બરકાતુલ ઉર્સ અલ-મુબારક” 18/03/2017 | Announcements

૨૩ મી જુમાદિલ ઉખરા, મંગળવાર ના દિન ( ૨૧ મી માર્ચ), ૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. નું પેહલું ઉર્સ છે. આ મુબારક મૌકે માં, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એમ ઈર્શાદ ફરમાવે છે કે જે સગલા મુમીનીન ને ઈમ્કાન હોઈ, યે સગલા દારુસ સકીના માં સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. મઝાર-એ-અક્દસ પર આવીને ઉર્સ…

સીજીલ્લ મકાલાહ (લેખ) – મોહબ્બત અને ખૌફ – મોહબ્બત હોઈ તો કોઈ ખૌફ નથી 11/02/2017 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

તેહ્કીકન ખુદા ના અવલીયા ને કોઈ ખૌફ નથી, કોઈ હુઝુન નથી

સીજીલ્લ નો મકાલાહ (લેખ) – કબુલિયત અને તાઅસૂબ 9/02/2017 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

الناس صنفان، اِمّا اخٌ لك في الدين، او نظير ٌلك في الخلق

લોગો…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૩ દિન ના સુન્નત ના રોઝા નું અમલ શુરુ ફરમાવે છે – હર મહિના માં પેહલું અને છેલ્લું ખમીસ અને વચલો બુધવાર 8/02/2017 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૩ દિન સુન્નત ના રોઝા નું અમલ શુરુ ફરમાવે છે. હર મહિના માં પેહલું અને છેલ્લું ખમીસ (ગુરુવાર) અને વચલો બુધવાર.

ઈમામ ઉઝ ઝમાન સ.અ. ના ઇલ્હામ સી સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. યે ફસલ મુબારક ફર્માયું છે કે રસુલુલ્લાહ સ.અ. યે હર મહિના માં જે…

હઝરત આલીયાહ ના અખબાર – સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના મીલાદ ઝહબી અને તખ્ત નશીની ના જશન 27/01/2017 | Events

૨૬ મી રબી ઉલ આખર ૧૪૩૮ હિ. ના મુબારક દિન, આલમે ઈમાન માં મુમીનીન મુખ્લેસીન યે અપના પિદર શફીક દાઈ ઝમાન સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના મીલાદ ઝહબી અને તખ્ત નશીની ના ખુશી ના જશન મનાયા.

મુંબઈ માં આકા મૌલા ના મીલાદ ની રાતે જશન શુરુ થયા, અને ૩ દિન મુસલસલ પ્રોગ્રામો થયા,…

સૈયદના ત.ઉ.શ. ના મીલાદ ના દિનો માં તીન દિન સબક નો પ્રોગ્રામ – ૨૭ મી સી ૨૯ મી રબી ઉલ આખર ૧૪૩૮ હિ. 27/01/2017 | Events

સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. અને સૈયદના ખુઝેમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ ના દરમિયાન ના દસ દિન માં મુમીનીન ના ઉપર બેશુમાર બરકાત ના બારિશ વરસા. આ નેઅમતો માં સી એક મૌલાના ના તીન દિન મુસલસલ સબક ની નેઅમત હતી. રબી ઉલ આખર ની ૨૭ મી રાત, ૨૮ મી રાત અને ૨૯ મી રાત, જેમાં મુમીનીન ને directly…

સીજીલ્લ લેખ – રબી ઉલ આખર ૪ મીલાદ ના મહીના 24/01/2017 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الطيب والطاهر * يا من سناه في الورى زاهر

(સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ.)

ઐ…

૫૨ માં દાઈલ મુતલક સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ઉર્સ – તબર્રુકાતે અય્યામુલ ઉર્સ 12/12/2016 | Amal Details

આપના ના નાસ ની ઇકતેદા કરતા હુઆ સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. એ ૧૪૩૬ હિ. માં ફસલ ફરમાવ્યું કે ૫૨ માં દાઈ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક ની મજલીસ ૧૪મી, ૧૫મી અને ૧૬મી રબીઉલ અવ્વલ તીન દિન વાસ્તે અકદ કરવામાં આવે. સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. એ તારીખી નામ "تبركات أيام العرس" ફસલ ફરમાવ્યું.…

કુરાન મજીદ ના હલકાત – મુકદ્દમાં અને પેહલી ફસલ – શેહ્ઝાદા ડોક્ટર હુસેન ભાઈસાહેબ બુરહાનુદ્દીન ની કુરાન મજીદ ની વિડીઓ 10/12/2016 | Qur'an Majeed Series

ફાતેમી દાવત ના યુ-ટ્યુબ ચેનલ  youtube channel પર શેહ્ઝાદા ડોક્ટર હુસેન ભાઈસાહેબ બુરહાનુદ્દીન ની કુરાન મજીદ ની સીરીઝ નું પેહલું ફસલ (chapter) પૈશ કરીએ છે. આ કુરાન મજીદ ની સીરીઝ માં શેહ્ઝાદા હુસેન ભાઈસાહેબ ઘણા મીઠા અંદાઝ માં કુરાન મજીદ ની આયતો ની તિલાવત કરે છે, અને યે તિલાવત ના સાથે અવલિયા…

આશુરા ના દિન 9/10/2016 | Amal Details

આશુરા ની રાત નું અમલ: આશુરા ની રાતે તવસ્સુલ ની નમાઝ બાદ મુમિનીન “અલ્લાહુમ્મા અંતા સેકતી” ની દોઆ પઢે. નમાઝ બાદ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. નું આશુરા ની રાત નું આ બયાન સુને.  આશુરા ની તમામ રાત મુમિનીન બંદગી…

અશરા મુબારકા માં અમલ 1/10/2016 | Amal Details

જે મુમિનીન મુંબઈ, બોસ્ટન ય લંડન માં વાઅઝ વાસ્તે હાઝિર ન થઇ સકતા હોઈ તો પોતાના બિલાદ માં જમે થઇ ને વાઅઝ સુને અને નિયાઝ નું જમન કરે. તમારા બિલાદ માં બીજા મુમિનીન સાથે કોન્ટેક્ટ કરવાને [email protected] પર ઈ-મેલ કરે.

જહાં મુનાસિબ હસે…

ફાતેમી દાવત કૅલેન્ડર : ૧૪૪૦ હિ. પી.ડી.એફ. અને સી.એસ.વી. 17/09/2016 | Resources

સન ૧૪૪૦હિ. નું એક ખૂબસૂરત કેલેન્ડર અહમ મીકાતો, અંગ્રેઝી તારીખ સાથે ફાતેમી દાવત ની વેબસાઈટ પર પેશ કરીયે છે.

કેલેન્ડર…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) ની ભારત ના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી પ્રણબ મુખરજી સાથે મુલાકાત 17/07/2016 | Events

૮ જુલાય ૨૦૧૬ ના રોજ, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.), દાઉદી બોહરા મુસ્લિમ સમાજ ના વડા ધર્મગુરુ એ ભારત ના માનનીય રાષ્ટ્રપતિ, શ્રી પ્રણબ મુખરજી સાથે રાષ્ટ્રપતિ ભવન, નવી દિલ્હી માં મુલાકાત કરી હતી.

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન એ મોહ્તરમ રાષ્ટ્રપતિ સાહેબ ને ગુલદસ્તો પેશ કીધો અને દાઉદી બોહરા સમાજ તરફ…

શેહરુલ્લાહ ના છેલ્લા દસ દિન ના અમલ – આગ સી આઝાદગી નો દસકો 25/06/2016 | Amal Details

રસુલુલ્લાહ સ.અ. યે શાબાન માં એક ખુત્બા માં ફરમાવ્યું કે શેહરુલ્લાહ નો ત્રીજો દસકો જહન્નમ ની આગ સી આઝાદગી નો દસકો છે. આ દસ દિન માં મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરીને…

મૌલાતુના હુરરતુલ મલેકા રી.અ. નો ઉર્સ 28/05/2016 | Amal Details

એ મુબારક મૌકે પર મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરે:

 • માઝૂન અદ દાવત સૈયદનલ ખત્તાબ રી.અ. ના કસીદા મુબારકા "عليك…

૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ મુબારક – “નસીમુલ બરકાત અલ ઉર્સ અલ મુબારક” 13/04/2016 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ…

૩૨ માં દાઈ અલ ફાતેમી – સૈયદના કુત્બુદ્દીન શહીદ રી.અ. (એહમદાબાદ) ના ઉર્સ મુબારક 3/04/2016 | Amal Details

૩૨ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના કુત્બુદ્દીન શહીદ રી.અ. ના ઉર્સ ના મુબારક મૌકે પર, મુમિનીન મુમેનાત અને એના ફર્ઝંદો અ મિસલ અમલ કરે:

 • કુરઆન મજીદ ની તિલાવત કરે
 • સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. ના કસીદા મુબારકા

૫૪ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન 22/12/2015 | Dawat History and Biography

૫૪ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન

હીઝ હોલીનેસ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન સાહેબ ૫૩ માં દાઈ સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના મનસૂસ (વારિસ) છે; અને આપ ૫૪ માં દાઈ છે. દાઉદી બોહરા કૌમ ના અકીદા (માન્યતા) મુજબ ઈમામ ના સતર ના ઝમાન માં, ઈમામ એ પોતાની પૂરી સત્તા આપના દાઈ ને સોંપી છે.

અલ…

૮૭) અશરા – ઝિકર (યાદ-સ્મરણ), તફક્કુર ( ચિંતન) અને તજદીદ (તાઝગી) ના દિનો છે 9/10/2015 | Sijill Articles

  بسم الله الرحمن الرحيم   

من بكى او ابكى او تباكى على ولدي الحسين وجبت له الجنة

મન બુકા અવ અબ્કા અવ તબાકા અલા વલદી અલ હુસૈન વજબત લહુ જનનાહ

હદીસ રસુલુલ્લાહ સ.અ.

૧૯ માં દાઈ સૈયદના ઈદ્રીસ ઈમાદુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ, શીબામ, યમન 31/08/2015 | Amal Details

ઉર્સ મુબારક ના મૌકે પર મુમિનીન, મુમેનાત અને એના પ્યારા ફર્ઝંદો આ મિસલ અમલ કરે:

 • સૈયદના ઈદ્રીસ ઈમાદુદ્દીન રી.અ. ની નિયત પર ખતમુલ કુરઆન પઢે
 • સૈયદી અબ્દુલ કાદિર હકીમુદ્દીન રી.અ. એ સૈયદના ઈદ્રીસ ઈમાદુદ્દીન રી.અ. ની શાન માં

૪૫ માં દાઈ સૈયદના તૈયબ ઝૈનુદ્દીન રી.અ. ના ઉર્સ, સૂરત, હિન્દુસ્તાન 29/08/2015 | Amal Details

ઉર્સ મુબારક ના મૌકે પર મુમિનીન, મુમેનાત અને એના પ્યારા ફર્ઝંદો આ મિસલ અમલ કરે:

 • સૈયદના તૈયબ ઝૈનુદ્દીન રી.અ. ની નિયત પર ખતમુલ કુરઆન પઢે
 • સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. એ સૈયદના તૈયબ ઝૈનુદ્દીન રી.અ. ની શાન માં

૪૩ માં દાઈ સૈયદના અબ્દેઅલી સૈફુદ્દીન રી.અ.ના ઉર્સ, સૂરત, હિન્દુસ્તાન 26/08/2015 | Amal Details

ઉર્સ મુબારક ના મૌકે પર મુમિનીન, મુમેનાત અને એના પ્યારા ફર્ઝંદો આ મિસલ અમલ કરે:

 • સૈયદના અબ્દેઅલી સૈફુદ્દીન રી.અ. ની નિયત પર ખતમુલ કુરઆન પઢે
 • સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન રી.અ. એ સૈયદના અબ્દેઅલી સૈફુદ્દીન રી.અ. ની શાન માં કસીદા મુબારકા તસ્નીફ ફરમાયા છે એની તિલાવત કરે. કસીદા, કસીદા ની…

અઝાન 22/06/2015 | Prayers

અઝાન ઇસ્લામ માં નમાઝ ની તરફ બુલાવો છે. હર રોઝ ફરીઝત ની નમાઝ પેહલા અપને અઝાન માં શહાદત દઈએ છે કે, “નથી કોઈ ખુદા મગર અલ્લાહ તઆલા, મોહમ્મદ અલ્લાહ ના રસૂલ છે અને મૌલાના અલી અલ્લાહ ના વલી છે.” મેરાજ ના વખ્તે (૨૭ મિ રજબ ની રાતે રસુલુલ્લાહ સ.અ. ૭ આસમાન પર રૂહાનિયત સી પધારા) રસુલુલ્લાહ ને અઝાન બતાવા માં આવી.…

શબબરાત ૧૫ મી શાબાન 29/05/2015 | Amal Details

 મુમિનીન આ મીસલ અમલ કરે:

 1. સૂરત…

સીજીલ્લ લેખ – ફાતેમી દાઈ – ફાતેમી દાવત 27/02/2015 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

તમામ હમ્દ ખુદા ના વાસ્તે છે, જે આસમાન અને ઝમીન…

૪૪) ઈમામ હુસૈન ને ઝિકર અને અમલ થી યાદ કરીએ 13/12/2014 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

ખુદા નો રંગ, અને ખુદા કરતા બેહતર રંગ કૌન ચઢાવી સકે

(સૂરતુલ બકરા: ૧૩૮)

કરબલા…

૩૮) રસુલુલ્લાહ ની વારી 1/11/2014 | Sijill Articles

 بسم الله الرحمن الرحيم

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ…

૩૭) શોહદાએ કરબલા ની મિસાલ 24/10/2014 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ  * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ…

સૈયદના અબ્દેઅલી સૈફુદ્દીન (રી.અ.) ની હસનાત – ઇલ્મ, મુમેનીન પર શફકત અને દાવત નો નિઝામ: 25/09/2014 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ *لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

રોઝા અને સબર: નફસ ને મના કરવું નહીં, બલકે નફસ ની રીયાઝત 25/09/2014 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُوَمَن كَانَ مَرِيضًا…

શબબરાત – શરફ ની રાત 25/09/2014 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

અય્યામુલ બરકાતુલ ખુલ્દીયા – સૈયદના તાહેર સૈફુદ્દીન (રી.અ.) નું ઉર્સ મુબારક 25/09/2014 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

યાસીન

 

(સૂરતે યાસીન)

“યાસીન” કુરાને મજીદ માં દિલ ના મહલ માં છે (યાસીન કલ્બ-ઉલ-કુરાન). અપને એમ જાણીએ છે કે ઈમામ કુરાને નાતિક છે. વો બોલતા કુરાન છે…

નઝરાત – ૧૮ મી શાબાન ૧૩૮૫ હિ. – સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન (રી.અ.) નો ટેલિગ્રામ 16/09/2014 | Nazaraat

૧૮ મી શાબાન ૧૩૮૫ હિ સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન (રી.અ.) એ તમામ આમિલો અને વાલીઓ ને એ ખબર કરવાને ટેલિગ્રામ લિખાયો કે આપ મૌલા એ સૈયદના કુત્બુદ્દીન ને ઇઝન ના આલી રૂતબા માં કાઇમ ફરમાયા છે. એ ટેલિગ્રામ ને ફાતેમીદાવત.કોમ પર પેશ કીધો છે.

સૈયદના બુરહાનુદ્દીન (રી.અ.) ૫૨ માં દાઈલ મુતલક, ઈમામુઝ ઝમાન (સ.અ.)…