ગુજરાતી લિપિ માં ઉપલબ્ધ લેખ
Sort by Date | Category


સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઈન્ટરનેટ ના ઝરીયા બેઠક નું એલાન 6/10/2017 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આપના સાબિક દોઆત કીરામ ની નેહેજ મુતાબિક મુમિનીન ની અરઝ ની બેઠક હર સપ્તાહ અક્દ ફરમાવશે. ઝમાન ના હાલાત ના સબબ મુમિનીન ને દાઈ ની  હઝરત માં રૂબરૂ પોહ્ન્ચ્વાની મુશ્કેલીઓ ને મદદેનઝર રાખીને, સૈયદના ત.ઉ.શ. ની હઝરત માં મુમિનીન અરઝ કરી શકે તે ખાતિર હર સપ્તાહ ઈન્ટરનેટ પર વિડીઓ કોન્ફરન્સીંગ…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઈન્ટરનેટ ના ઝરીયા બેઠક નું એલાન 6/10/2017 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આપના સાબિક દોઆત કીરામ ની નેહેજ મુતાબિક મુમિનીન ની અરઝ ની બેઠક હર સપ્તાહ અક્દ ફરમાવશે. ઝમાન ના હાલાત ના સબબ મુમિનીન ને દાઈ ની  હઝરત માં રૂબરૂ પોહ્ન્ચ્વાની મુશ્કેલીઓ ને મદદેનઝર રાખીને, સૈયદના ત.ઉ.શ. ની હઝરત માં મુમિનીન અરઝ કરી શકે તે ખાતિર હર સપ્તાહ ઈન્ટરનેટ પર વિડીઓ કોન્ફરન્સીંગ…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઈન્ટરનેટ ના ઝરીયા બેઠક નું એલાન 6/10/2017 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આપના સાબિક દોઆત કીરામ ની નેહેજ મુતાબિક મુમિનીન ની અરઝ ની બેઠક હર સપ્તાહ અક્દ ફરમાવશે. ઝમાન ના હાલાત ના સબબ મુમિનીન ને દાઈ ની  હઝરત માં રૂબરૂ પોહ્ન્ચ્વાની મુશ્કેલીઓ ને મદદેનઝર રાખીને, સૈયદના ત.ઉ.શ. ની હઝરત માં મુમિનીન અરઝ કરી શકે તે ખાતિર હર સપ્તાહ ઈન્ટરનેટ પર વિડીઓ કોન્ફરન્સીંગ…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની ઈન્ટરનેટ ના ઝરીયા બેઠક નું એલાન 22/09/2017 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. આપના સાબિક દોઆત કીરામ ની નેહેજ મુતાબિક મુમિનીન ની અરઝ ની બેઠક હર સપ્તાહ અક્દ ફરમાવશે. ઝમાન ના હાલાત ના સબબ મુમિનીન ને દાઈ ની  હઝરત માં રૂબરૂ પોહ્ન્ચ્વાની મુશ્કેલીઓ ને મદદેનઝર રાખીને, સૈયદના ત.ઉ.શ. ની હઝરત માં મુમિનીન અરઝ કરી શકે તે ખાતિર હર સપ્તાહ ઈન્ટરનેટ પર વિડીઓ કોન્ફરન્સીંગ…

સૈયદના ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ની પેહલી પત્રકાર પરિષદ 25/03/2017 | Events

શુક્રવાર, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૭ ના રોજ, તાજેતર ના ઈતિહાસ માં પહેલી વાર, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એ પત્રકાર પરિષદ માં તશરીફ લાવી ને પ્રતિષ્ઠિત અખબારો ના સંવાદદાતા ઓ ને મુલાકાત આપી હતી. સૈયદના ફખરુદ્દીન ની હાજરી અને આપ ના સાથેની ગુફ્તગુ થી આપના યકીન, ઉમદા અને સ્પષ્ટ વિચાર, ચરિત્ર નું તેજ,…

એલાન – ૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. નું પેહલું ઉર્સ – “નસીમે બરકાતુલ ઉર્સ અલ-મુબારક” 18/03/2017 | Announcements

૨૩ મી જુમાદિલ ઉખરા, મંગળવાર ના દિન ( ૨૧ મી માર્ચ), ૫૩ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. નું પેહલું ઉર્સ છે. આ મુબારક મૌકે માં, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. એમ ઈર્શાદ ફરમાવે છે કે જે સગલા મુમીનીન ને ઈમ્કાન હોઈ, યે સગલા દારુસ સકીના માં સૈયદના કુત્બુદ્દીન રી.અ. મઝાર-એ-અક્દસ પર આવીને ઉર્સ…

સીજીલ્લ મકાલાહ (લેખ) – મોહબ્બત અને ખૌફ – મોહબ્બત હોઈ તો કોઈ ખૌફ નથી 10/02/2017 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

તેહ્કીકન ખુદા ના અવલીયા ને કોઈ ખૌફ નથી, કોઈ હુઝુન નથી

સીજીલ્લ નો મકાલાહ (લેખ) – કબુલિયત અને તાઅસૂબ 8/02/2017 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

الناس صنفان، اِمّا اخٌ لك في الدين، او نظير ٌلك في الخلق

અમીરુલ મુમીનીન સ.અ.

લોગો યા તો દીન…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૩ દિન ના સુન્નત ના રોઝા નું અમલ શુરુ ફરમાવે છે – હર મહિના માં પેહલું અને છેલ્લું ખમીસ અને વચલો બુધવાર 8/02/2017 | Announcements

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ૩ દિન સુન્નત ના રોઝા નું અમલ શુરુ ફરમાવે છે. હર મહિના માં પેહલું અને છેલ્લું ખમીસ (ગુરુવાર) અને વચલો બુધવાર.

ઈમામ ઉઝ ઝમાન સ.અ. ના ઇલ્હામ સી સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. યે ફસલ મુબારક ફર્માયું છે કે રસુલુલ્લાહ સ.અ. યે હર મહિના માં જે…

હઝરત આલીયાહ ના અખબાર – સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના મીલાદ ઝહબી અને તખ્ત નશીની ના જશન 27/01/2017 | Events

૨૬ મી રબી ઉલ આખર ૧૪૩૮ હિ. ના મુબારક દિન, આલમે ઈમાન માં મુમીનીન મુખ્લેસીન યે અપના પિદર શફીક દાઈ ઝમાન સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન ત.ઉ.શ. ના મીલાદ ઝહબી અને તખ્ત નશીની ના ખુશી ના જશન મનાયા.

મુંબઈ માં આકા મૌલા ના મીલાદ ની રાતે જશન શુરુ થયા, અને ૩ દિન મુસલસલ પ્રોગ્રામો થયા,…

સૈયદના ત.ઉ.શ. ના મીલાદ ના દિનો માં તીન દિન સબક નો પ્રોગ્રામ – ૨૭ મી સી ૨૯ મી રબી ઉલ આખર ૧૪૩૮ હિ. 27/01/2017 | Events

સૈયદના મોહમ્મદ બુરહાનુદ્દીન રી.અ. અને સૈયદના ખુઝેમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના મીલાદ ના દરમિયાન ના દસ દિન માં મુમીનીન ના ઉપર બેશુમાર બરકાત ના બારિશ વરસા. આ નેઅમતો માં સી એક મૌલાના ના તીન દિન મુસલસલ સબક ની નેઅમત હતી. રબી ઉલ આખર ની ૨૭ મી રાત, ૨૮ મી રાત અને ૨૯ મી રાત, જેમાં મુમીનીન ને directly…

કુરાન મજીદ ના હલકાત – મુકદ્દમાં અને પેહલી ફસલ – શેહ્ઝાદા ડોક્ટર હુસેન ભાઈસાહેબ બુરહાનુદ્દીન ની કુરાન મજીદ ની વિડીઓ 9/12/2016 | Qur'an Majeed Series

ફાતેમી દાવત ના યુ-ટ્યુબ ચેનલ  youtube channel પર શેહ્ઝાદા ડોક્ટર હુસેન ભાઈસાહેબ બુરહાનુદ્દીન ની કુરાન મજીદ ની સીરીઝ નું પેહલું ફસલ (chapter) પૈશ કરીએ છે. આ કુરાન મજીદ ની સીરીઝ માં શેહ્ઝાદા હુસેન ભાઈસાહેબ ઘણા મીઠા અંદાઝ માં કુરાન મજીદ ની આયતો ની તિલાવત કરે છે, અને યે તિલાવત ના સાથે અવલિયા…

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.) ની ભારત ના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી પ્રણબ મુખરજી સાથે મુલાકાત 16/07/2016 | Events

૮ જુલાય ૨૦૧૬ ના રોજ, સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન (ત.ઉ.શ.), દાઉદી બોહરા મુસ્લિમ સમાજ ના વડા ધર્મગુરુ એ ભારત ના માનનીય રાષ્ટ્રપતિ, શ્રી પ્રણબ મુખરજી સાથે રાષ્ટ્રપતિ ભવન, નવી દિલ્હી માં મુલાકાત કરી હતી.

સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન એ મોહ્તરમ રાષ્ટ્રપતિ સાહેબ ને ગુલદસ્તો પેશ કીધો અને દાઉદી બોહરા સમાજ તરફ…

૫૪ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન 22/12/2015 | Dawat History and Biography

૫૪ માં દાઈ અલ મુતલક સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન

હીઝ હોલીનેસ સૈયદના તાહેર ફખરુદ્દીન સાહેબ ૫૩ માં દાઈ સૈયદના ખુઝૈમા કુત્બુદ્દીન રી.અ. ના મનસૂસ (વારિસ) છે; અને આપ ૫૪ માં દાઈ છે. દાઉદી બોહરા કૌમ ના અકીદા (માન્યતા) મુજબ ઈમામ ના સતર ના ઝમાન માં, ઈમામ એ પોતાની પૂરી સત્તા આપના દાઈ ને સોંપી છે.

અલ…

૮૭) અશરા – ઝિકર (યાદ-સ્મરણ), તફક્કુર ( ચિંતન) અને તજદીદ (તાઝગી) ના દિનો છે 9/10/2015 | Sijill Articles

  بسم الله الرحمن الرحيم   

من بكى او ابكى او تباكى على ولدي الحسين وجبت له الجنة

મન બુકા અવ અબ્કા અવ તબાકા અલા વલદી અલ હુસૈન વજબત લહુ જનનાહ

હદીસ રસુલુલ્લાહ સ.અ.

અઝાન 22/06/2015 | Prayers

અઝાન ઇસ્લામ માં નમાઝ ની તરફ બુલાવો છે. હર રોઝ ફરીઝત ની નમાઝ પેહલા અપને અઝાન માં શહાદત દઈએ છે કે, “નથી કોઈ ખુદા મગર અલ્લાહ તઆલા, મોહમ્મદ અલ્લાહ ના રસૂલ છે અને મૌલાના અલી અલ્લાહ ના વલી છે.” મેરાજ ના વખ્તે (૨૭ મિ રજબ ની રાતે રસુલુલ્લાહ સ.અ. ૭ આસમાન પર રૂહાનિયત સી પધારા) રસુલુલ્લાહ ને અઝાન બતાવા માં આવી.…

૪૪) ઈમામ હુસૈન ને ઝિકર અને અમલ થી યાદ કરીએ 13/12/2014 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

ખુદા નો રંગ, અને ખુદા કરતા બેહતર રંગ કૌન ચઢાવી સકે

(સૂરતુલ બકરા: ૧૩૮)

કરબલા…

૩૮) રસુલુલ્લાહ ની વારી 1/11/2014 | Sijill Articles

 بسم الله الرحمن الرحيم

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ…

૩૭) શોહદાએ કરબલા ની મિસાલ 24/10/2014 | Sijill Articles

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ  * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ…