تقريب أيك عربي لفظ چهے جه ني لفظي معنى "نزديك كروو" چهے. يه لفظ نو جذر ق-ر-ب چهے، جه قرب (نزديك) انے قربة (نزديكي) نا الفاظ نو بهي جذر چهے. "قريب" هندستان ني گهني زبان، مثلا هندي انے اردو ما بهي وپرائي چهے.

تقريب نا كانفرنس ني فلسفة ايم چهے كه  الگ الگ كميونيتي، الگ الگ ديانة نا لوگو نا درميان گفتگو تهائي، آپس ما وات تهائي، تاكه اختلاف نا باوجود اپن إنسانية نا أصول پر متفق تهئي سكئے، تقريب ني فلسفة ايم نتهي كه اختلاف چهے ج نهيں ايم پرچار تهائي، يا كه لوگو اختلاف نے بهولي جائي، پوتپوتاني ثقافة موكي دے، بلكه مقصد ايم چهے كه آپس ما وات كري اختلاف سوں مدة پر چهے يه سمجهئے، انے اهنا ساتهے سوں چيز پر اپن متفق چهے يه سمجهئے، انے اختلاف نا بدلے اتفاق پر دهيان دئے، اختلاف اهني جگا ما چهے، تقريب نا كانفرنس ني كوشش ايم چهے كه احترام ني فضاء چهائي، انے جه گفتگتو تهائي ته عمل ما آوے، الگ الگ قوم نا لوگو، الگ الگ ديانة انے ثقافة نا لوگو ملنساهي سي ساتهے رهے،

هميں خوشي سي "تقريب" نا initiative واسطے يه وبسيت launch كريے چهے، مؤمنين بهي يه كوشش ما شامل تهائي چهے انے پوتانا گامو ما بهي تقريب نا واسطے كوششو كرے چهے، activities  كرے چهے،