ايم شوق كيدو كه جه دعاؤ انے قصائد مؤمنين گهنو regularly  يا كه روزانه تلاوة كرے چهے، يه دعاؤ انے قصائد ني دعوة ني زبان انے گجراتي ما فحوى انے انگريزي translation  ساتهے، يه دعاؤ انے قصيدة نا باره ما تهورو بيان ساتهے website  پر مكائي، تاكه مؤمنين دعاؤ  انے قصيداؤ ني تلاوة كرے انے اهني معاني انے context  مفهوم هوئي تو گهنو زيادة فائدة تهائي انے لذة آوے، معنى سمجهي نے پرهے اهما ثواب بهي زيادة تهائي،

يه ضمن ما، نماز ما جه "وجهت وجهي" ني دعاء پرهائے چهے، اهني فحوى انے بيان ساتهے website  پر مكوا ما آوي چهے، انشاء الله بيسري دعاؤ انے قصائد بهي رفتے رفتے مكوا ما آؤسے،