قرآن ما سليمان نبي عليه السلام ني ذكر ما خدا تعالى فرماوے چهے كه نبي الله نے سانجه نا وقت ما گهنا بهاري گهوراوو پيش كيدا گيا. عامة ايم تفسير كرے چهے كه آفتاب غروب تهئي گيا انے گهورا اتنا چها كه نماز نو وقت نكلي گيو، تو پچهي خفا تهئي نے گهوراؤ ني گردن كاپي ناكهي، پاؤ كاپي ناكها، آركيك تفسير چهے،گهورا نے سكام ماري ناكها؟ بهول گهورا ني سو هتي؟ انے سو خدا خد نا نبي نا بارا ما آم كهے؟ اپنا موالي معاني بيان كرے چهے. سيدنا قاضي النعمان فرماوے چهے كے گهوراؤو سي مراد امام نا حجتو انے دعاة ني چهے، يه سگلا دعاة زمين ما پهيلايا هتا انے سليمان طرف دعوة كرتاتها. تو آ حجتو انے دعاة سليمان نبي نے پيش كيدا گيا، سليمان يه سگلا ني محبة كرتا، انے يه سگلا نے اسرار بتايا. اهني گردنو پر مسح كيدي يعني ظاهر نو علم آپو، دعوة ني سياسة سمجهاوي. اهنا پگ پر مسح كيدو يعني باطن نو علم آپو. هجي سيدنا يه بيان فرمايو كے آ گهوراوو كوا كے "كهرا رهے ٣ پاؤ پر، يه سوں كے اهنا امام ني حد اهنا اوپر واقف چهے. امام نا حجة اهنا حد پر انے اهنا خود ني حد پر واقف چهے. انے جه ايك پگ اونچو راكهے اهنا ماذون نے قائم كرے جهنا سي اے استراحة لے دعوة ما."

آ آية ني سيدنا يه ٣ فصل بيان كيدي. پهلي فصل، سليمان الدور رسول الله چهے، اهما ذكر فرماوي كے جيوارے آپنے وفاة نزديك تهيو اع وقت آپ يه آپنا حجتو نے ياد فرمايا انے اسرار بتايا، وصية كيدي كے امير المؤمنين نو دامن سي ولگي نے رهے،  

بيجي فصل ما حسين امام ني ذكر فرماوي. "آپنے شهادة نو ملك عظيم آپو. آج لگ حسين ني ذكر تهايا كرے چهے انے هميشة تهايا كرسے. عاشورا ني رات ما اصحاب اهل بيت نے جمع كيدا. حسين سگلا نے مراقي ما چرهاوي رهيا چهے. دشمنو يے پاني بند كيدو مگر حسين كوثر پلاوے چهے. سير انے سيراب كري رهيا چهے. بركات آپے چهے سگلا نے. ظاهري سياسة بتاوي كے جهاد كيم كرواني فداء كيم تهاوانو.

تيسري فصل ما طيب امام ني ذكر كيدي انے فرمايو كه امام نا داعي چهے پر آ بهاري گهورا مثل چهے. طيب امام مستتر تهائي چهے انے آپني تائيد هميشة داعي سي متصل رهے چهے. ظاهر باطن حقيقة نو علم نو زمام آپنا هاته ما آپي دے چهے. داعي خدا نا نور سي ديكهے چهے. تيسي سگلو عمل جه كرے چهے تے سراسرحق چهے.

سيدنا فخر الدين طع موعظة كرتا هوا ايك حكيم ني ذكر فرماوي جه نے قيد كيدا گيا، تو اهنا نزديك اهنا اصحاب آيا انے پوچهو كے همنے سگلا نے هجي علم آپو. تو فرماوے چهے كے هو چيز ميں ذكر كروں چهو جو اے برابر تمے سمجهو انے عمل كرسو تو عقل سلامة رهسے. پهلي چيز سو كے خدا پر بهروسو. خدا پر بهروسو راكهے پچهي كوئي وار فكر نا رهے. چين ملے. بيجي سوں كه جه تهاوانو چهے تهاوانو چهے. تسيرو كه صبر كرو. گهنو ضروري چهے. انسان نے instant gratification جوئيے. صبر كرو صبر، چوتهو،  صبر نهي كرو تو سو كرسو، پانچمو هجي اوي تكليفو جه بيجي اهنا كرتا گهني زيادة مشكل. ايم ديكهے. ايم كرسو تو شكر آوے، چهتو سوں كه ايك گهري سي بيجي گهري ما تفريج تهئي جائي چهے.

سيدنا يه آخر ما دعاء نا لا قيمة موتي نثر كيدا. انے عباس علمدار ني شهادة پر جوش پر رقة پري. گويا اپنے سامنے ديكهائي گيا عباس گهورا پر هاته نتهي مشكي موما چهے. آنسوں نا بارش ورسي گيا.

خدا تعالى اپنا مولى نے تا قيامة با كرامة راكهے. انے مؤمنين نے آپنا بلند سايا ما باقي راكهے. ان شاء الله تعالى.