رسول الله صلع يه ايك خطبة ما فرمايو كه شهر الله نو پهلو دسكو رحمة نو دسكو چهے. آ دس دن ما مؤمنين آ مثل عملو كري نے ثواب نو ذخيرة كري لے.

١. نماز: پانچ فريضة ني نماز اهني سنة انے نافلة نا ساتهے وقت پر پرهے، رسول الله يه فرمايو چهے، كه شهر الله ما ايك فريضة ني نماز پرهوو، بيجا مهينه ما ٧٠ فريضة ني نماز پرهوانا برابر چهے. انے شهر الله ما سنة پرهوو، بيجا مهينه ما فريضة پرهوانا ثواب نا برابر چهے. 

٢. دعاء:

- هر فرض پچهي "اللهم هذا شهر رمضان" ني دعاء پرهے. (دعوة ني زبان انے انگريزي ما ترجمة، انے سيدنا محمد برهان الدين رض نو اوديو وبسايت پر چهے)
- فجر ني نماز پچهي امام علي زين العابدين صع ني دعاء پرهے. (دعوة ني زبان انے انگريزي ما ترجمة، انے سيدنا طاهر فخر الدين طع نو اوديو ويديو وبسيات پر چهے)
- ظهر ني نافلة نا بعد پهلا دسكا ني دعاء پرهے. (انگريزي ما ترجمة انے audio وبسيت پر چهے)
- مغرب ني نماز نا بعد، إفطار نا پهلے، اللهم يا معطي السؤالات ني دعاء پرهے. (دعوة ني زبان انے انگريزي ما ترجمة، انے اوديو وبسيت پر چهے)

٣. قرآن: هر دن، قرآن مجيد كم ما كم ايك سپاره پرهے تاكه مهينه ما ايك قرآن ختم تهائي. كتناك الله نا مخلص بنداؤ رمضان ما هر روز ايك قرآن ختم كرے چهے. جه نے سلاسة سي پرهتا نه آورتو هوئي، گهني ويبسايت (http://transliteration.org/quran/WebSite_CD/MixPure/001.asp or https://www.quran411.com/ چهے جهاں پورا قرآن نو اوديو چهے، تاكه اهنا ساتهے تلاوة كري سكائي. جه نے عربي پرتا نه آورتو هوئي، قرآن ع چهے انگريزي حروف ما انے بيسري زبانو نا حروف ما، جه نا سي قرآن پرهي سكائي چهے جهاں لگ كه عربي زبان سكهي جائي.

٤. بيهوري: بيهوري جتني پرهائي اتني پرهوي جوئيے. بيهوري ني تفسير سي عمل ني ذكر انے اهنو ترجمة انے اوديو بيوے ويبسايت  پر چهے.