سيدنا طاهر فخر الدين طع ني رزا انے دعاء مبارك سي قطبي جوبيلي سكولارشيپ پروگرام نا زير اهتمام بيجي تقريب كونفرنس ٢٧ انے ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ نيو دلهي ما جواهرلال نهرو يونورستي ما عقد تهئي، يه كانفرنس نو عنوان آسال آمثل هتو:

 

"Ideas of Harmonious Coexistence: Religions and philosophies of India"   

 

كانفرنس ني ايك جهلك واسطے ويبسايت پر ويديو پيش كيدو چهے،

 

سيدنا قطب الدين نو ايم خيال شريف هتو كه الگ الگ مذهب نا لوگو إنسانية نا اصول پر ساتهے تهائي، دين انے دهرم ني بنياد پر كتنو خير تهيو چهے انے تهئي سكے چهے يه ثابت تهائي، هرايك واسطے خير كرواني بنياد پر عمل تهائي،  سيدنا قطب الدين ني آ نية پر آپنا وارث سيدنا طاهر فخر الدين طع يه عمل كيدو، آ تقريب كانفرنس سيريز شروع فرماوي،

 

كانفرنس ما هندستان انے فورين ني يونيورستي سي گهنا نامچين پروفيسرو آيا انے تقريب نا موضوع پر تقريرو كيدي، سؤال جواب بهي گهنا تهيا، آمثل بے دن ما سات پانل تهيا:  

 

Plurality in Religious Thought
Entangled Histories, Imagined Politics
Leadership and Peace
 special session with religious leaders
  Engaging Precedents for Peace in the Present
  Race, Caste, & Identity in Contemporary India
   Contemporary Politics & Visions For The Future
 

كانفرنس ما بيجے دن فجرے ايك سپيشل سيشن ما سيدنا فخر الدين طع تشريف فرما تهيا، انے آپنا ساتهے هندستان نا گهنا مذاهب انے دهرم نا پيشوا جمع تهيا،بالخصوص ٹيبيٹ نا پيشوا دالاي لاما بهي آيا، آ موقع پر سيدنا فخرالدين يه دالاي لاما نے ’سيدنا قطب الدين هارمني پرايز‘  (Syedna Qutbuddin Harmony Prize) آپو، سيدنا فخر الدين يه اعلان فرمايو كه قطبي جوبيلي سكولارشيپ پروگرام نا زير اهتمام آ سيدنا قطب الدين هارمني پرايز هر سال كوئي ايك شخص يا كوئي ايك سنستها نے آپوا ما آؤسے كه جه تقريب انے الگ الگ مذاهب نا درميان ملنساهي واسطے كوشش كيدي هسے، آ اوراد ني مادي قيمة دس لاكهـ روپيه رهسے،  

 

سيدنا فخر الدين انے دالاي لاما نا ساتهے سپيشل سيشن ما اچاريا داكٹر لوكيش موني (جين مذهب نا پيشوا)، آرچبيشپ انيل جوسف تهوماس كوتو (دلهي ما كاٹهولِك مسيحي مذهب نا پيشوا)،   سردار جي كے منجيٹ سنگ (دلهي ما سيكه گرودوارا نا پريسيدنٹ)، راباي آيزاك مليكر (دلهي ما يهودي مذهب نا پيشوا)، شري گورو گورگوپالداس (اسكون – ممبئي)، داكٹر علي كے مرچنٹ (بَهَائي مذهب نا ليدر) – آ سگلا ستيج پر سيدنا نا ساتهے هتا انے ياد گار تقرير كيدي، ايج مثل هندستان نا سابق چيف جستس شيخ جستس عزيز احمدي يه بهي تقرير كيدي،

 

سيدنا فخر الدين يه آپنا خطاب ما سگلا مذهب نا ليدرو نے دعوة پيش كيدي كه سگلا ساتهـ تهئي نے جه لوگو تفرقة انے خِلاف پيدا كروا چاهے چهے اهنو سامنو كرے، سيدنا ني پوري تقرير ني ويديو ويبسايت پر پيش كيدي چهے.

 

دالاي لاما يه پوتاني تقرير ما يه وات پر خوشي ظاهر كيدي كه سيدنا ني مثل ايك مسلم ليدر يه آ كانفرنس بلاوي انے الگ الگ مذهب نا ليدرو نے جمع كيدا،

(دالاي لاما ني تقرير ني ويديو بهي اهني ويبسايت پر پيش كيدي چهے )،

 

 تقرير ما آ وات پر افسوس ظاهر كيدو كه هندستان ما جه مذهبي خِلاف پيدا كرے چهے انے سيدنا نے مباركبادي آپي كه آپ صحيح رستے – پوزيتيو دايركشن ما - سگلا نے لئي جئي رهيا چهے.

هندستان انے هندستان ني صديو ني رسمو نا سامنے مودرن سايكولوجي پهيكي پرے چهے، خوف نا احساس پر غالب تهاوا واسطے محبة نا إحساس نے ودهاؤ ضروري چهے

 

جين مذهب نا پيشوا اچاريا داكٹر لوكيش موني يه پوتاني تقرير ما ايم كهيو كه سيدنا فخرالدين انے آپ پيشتر دعاتو يه هندستان ما سكولو، هاسپتلو، انے بيسري خير ني سنستهاؤ قائم كري نے ملنساهي انے ’هارمني‘ ني كوشش نے عمل ما لايا چهے،

 

كانفرنس نا بارا ما گهنا اخبارو ما آرتكل نشر تهيا، يه ما سي كتناك ويبسايت پر پيش كيدا چهے،

 

انشاء الله تعالى آ سگلي كوششو نو اثر هندستان ما بلكه عالم ما معلوم پرهسے، كانفرنس ني بيسري تقريرو بهي انشاء الله نشر كروا ما آؤسے،