جمعة نا دن، (٢٤ مارچ ٢٠١٧) سيدنا طاهر فخر الدين پريس ميت ما جلوه افروز تهيا. دعوة ني تاريخ ما پهلي وار خود داعي آ مثل پريس كانفرنس ما پدهارا. سيدنا فخر الدين ني موجودگي انے آپناكلام نو گهنو اثر تهيو، انے سگلا نا دلو پر سيدنا ني سياسة، وضاحة، خبرة، باهونشي انے لطف نو خوب اثر تهيو.

پريس ميت داكٹر فهميدة بهن چيپتي نا تعارف سي شروع تهئي. داكٹر فهميدة بهن ولسلي كاليج ما تعليم حاصل كيدي چهے، ويس (٢٠) ورس سي  بوسٹن، اميريكا  ما داكٹري كرے چهے، انے بوسٹن ما دعوة نا مسئوول چهے. داكٹر فهميدة بهن يه هاي كورٹ نا وكيل آنند ديسائي ني پهچان كراوي، كه جه دعوة نا كيس ما سيدنا فخر الدين  نا وكيل چهے. مستر ديسائي هندستان ما نامچين وكيل چهے. دي-اس-كے ليگل نا مؤسس چهے، جه نا آجے ١٣ بهاگيدار  چهے، انے ممبئي، دلهي، انے پونه ني آفس ما ١٠٠ كرتا زياده وكيلو چهے. مستر ديسائي يه مختصر ما ممبئي هائي كورٹ ما دعوة نا كيس نا متعلق تقرير كيدي انے جانكاري آپي. مستر ديسائي يے كيس كيا مرحلة پر چهے انے سيدنا قطب الدين يه آپني نص ثابت كروانے جه دليلو پيش كيدي چهے اهنا متعلق سؤالو نا جواب ديدا.

پچهي داكٹر فهميدة بهن يه سيدنا فخرالدين ني حاضرين نے پهچان آپي. مولانا ني شانات ذكر كيدي انے آپني هدايات واسطے شكر كيدو، خاصةً سيدنا خزيمة قطب الدين رض نا وفات پچهي.

سيدنا فخر الدين يه ١٥ منٹ تقرير كيدي جه ما داؤدي بهرة قوم ني قيادة انے رهبري ني ذكر فرماوي انے سيدنا طاهر سيف الدين رض، سيدنا محمد برهان الدين رض، انے سيدنا خزيمة قطب الدين رض يه جه شان سي قوم ني رهبري كيدي اهني ذكري كيدي . سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه رهبري ايم نه هوئي كه  "زمان نا ساتهے" فقط رهے، بلكه رهبري يه چهے كه  "زمانه نا آگے چلے".

سيدنا يه ايم بهي فرمايو كه دين فقط نماز انے روزه نتهي، بلكه دنيا انے آخرة ني عمارة چهے ، دنيا ما بهي بهتر ما بهتر حاصل كروو چهے، بيسرا نے بهي مدد كرؤو، خاصةً كم نصيب لوگو ني مدد كرؤو. سيدنا فخر الدين يه  قوم نا واسطے آپني سوں نظر چهے  ته ني ذكر فرماوي، تعليم انے خاصةً اعلى تعليم (كاليج، يونيورستي) ما بئيراؤ نے مردو بيوے تعليم حاصل كرے انے يه كام برابر نظام ، حساب انے جوابداري نا ساتهے تهائي ،

سيدنا يه ايم بهي فرمايو كه ميزان تقوى انے خير نو ميزان هوئي – پيسا انے سكتا نو نهيں. پچهي سيدنا يه اخبار نا لوگو نا سؤالو نا جواب ديدا – قوم نا مستقبل، ختانة، كورٹ كيس، انے بيسرا موضوع نا متعلق سؤالو نا جواب ديدا.

گهنا اخبارو ما آ پريس كانفرنس نا بارا ما ريپورت شائع تهيا، Times of India, DNA, Free Press Journal, Mid-Day, India Today, Business Standard, The Hindu, Asian Age, ، انے بيسرا كتناك. آ سگلا ما سي كتناك مقالة Fatemidawat.com پر موكا چهے.

 

آ India Today نا مقالة نو ايك حصة چهے، جه نو عنوان چهے "دين نا أمور ما transparency سي قوم نے فائده تهاسے:

 

سيدنا طاهر فخر الدين يه آجے يهاں فرمايو كه دين نا نظام ما transparency سي داؤدي بهرة قوم نے فائده تهاسے، انے اهنا سي لوگو ما خوف كم تهاسے.

"ميں چاهوں چهوں كه داؤدي بهرة قوم امان ما انے ميل جول ساتهے رهے. " سيدنا طاهر فخر الدين يه آ پهلا پريس كانفرنس ما فرمايو - آپنا اوپر نومبر ٨، ٢٠١٥ ما آپنا باواجي صاحب انے داعي سيدنا قطب الدين يه نص فرماوي.

قوم ما داعي المطلق نا عهده ني وراثة نا متعلق جه اختلاف چهے اهنا بارا ما سيدنا يه ذكر كيدي.

ممبئي هائي كورٹ يه سيدنا طاهر فخر الدين صاحب ني آ كيس جاري راكهواني عرضي قبول راكهي ، جه آپنا باواجي صاحب سيدنا خزيمة قطب الدين صاحب يه شروع كيدو تهو شهزاده مفضل سيف الدين نا خلاف. آ كيس داعي المطلق – داؤدي بهرة قوم نا ديني رهنما – نا عهده نا واسطے چهے،

قوم نا لوگو نا درميان جه اختلاف انے بهاگ واقع تهئي گيو چهے، اهنا متعلق سيدنا فخر الدين يه فرمايو، "ماري قوم نا لوگو سمجهے چهے هماري بنياد سوں چهے – همارا اخلاق انے اصول. مارو بهروسو چهے كه اهنا دين انے رهبر نا بارا ما سوچي سمجهي نے فيصله كرسے.

سيدنا فخر الدين يه فرمايو، "همارو هندستان نا كورٹ پر پورو بهروسو چهے، انے ايم يقين چهے كه حق نو فيصله كرسے، همنے كورت ما آ كيس نے  قوم نا بهبودگي نا خاطر جلدي چلاؤ چهے.

...

"ماري كوشش ايم  چهے كه قوم نا سگلا لوگو ساتهے تهائي، ... مارا باواجي صاحب يه آ مثل عمل فرمايو، انے ميں بهي يه مثل عمل كرتو رهيس،" سيدنا فخر الدين يه فرمايو.

...

"هماري قوم گهني آگل پرتي چهے انے ميں چاهوں چهوں كه زمان نا آگل رهے."