سيدنا يه گاندهي جي نا ١٥٠ ما جنم دن نا فنكشن ما تقرير ما فرمايو كه گاندهي جي يه اپنے آزادي آپي.  اهني ياد زنده كراونے اپنے سگلا ني آزادي واسطے كوشش كرئے، اهمسا سي، بهائيچارا سي، كوئي نے كوئي نا سي كم يا زيادة كري نے نهيں، فنكشن بمبئي ستوك اكسچينج ما راكهوا ما آيو تهو،

سيدنا يه فرمايو كه تهوراج دن پهلے همارا امام حسين ني شهادة نو دن، عاشوراء نو دن هتو، انے ايم فرمايو كه گاندهي جي ايم كهتا، ’ظلمراني نا سامنے جهيت كيم حاصل كروي، يه سبق ميں حسين سي ليدو چهے‘، ’اپن ساتهے هلي ملي نے،  ايك بيجا نو مان راكهي امن و امان ما كيم رهئے، انے ايك بيجا سي فائده كيم لئے، اهنو مثال گاندهي جي يه قائم كيدو‘،

سيدنا فخر الدين يه فرمايو كه آپنا جد ا٥١ ما داعي سيدنا طاهر سيف الدين صاحب نے گاندهي جي ساتهے گهنا اچها تعلقات هتا، جيوارے گاندهي جي يه داندي ياترا كيدي ته وقت داندي ما سيدنا نا بنگله سيفي ويلا ما اهنے اتارو آپو، آزادي پچهي سيدنا طاهر سيف الدين يه وه بنگلو ، پندت نهرو ني حاضري ما، هندستان ني سركار نے هديه پيش كيدو،

آ فنكشن، جين مذهب نا پيشوا اچاريا داكٹر لوكيش موني انے اهني "اهمسا وشوا بهارتي" سنستها نا اهتمام سي تهيو، فنكشن نو نام "عالمي امان – اهمسا "راكهو ما آيو تهو،

داكٹر اچاريا لوكيش موني يه هندستان ما انے تمام عالم ما امان انے تقريب واسطے گهنا ورسو سي گهني كوششو كيدي چهے. اهني قدر كرتا هوا سيدنا فخر الدين يه اچاريا داكٹر لوكيش موني نے آ فنكشن ما سيدنا قطب الدين هارمني پرايز پيش كيدو. اچاريا لوكيشجي يه الگ الگ مذاهب انے دهرم نا لوگو نے إنسانية نا أصول پر ساتهے جمع كيدا چهے.

سيدنا فخر الدين صاحب يه آپنا باواجي صاحب، داؤدي بهره قوم نا ٥٣ ما داعي المطلق ني ياد ما ’سيدنا قطب الدين هارمني پرايز‘ قائم كيدو، تاكه  هر سال كوئي ايك شخص يا كوئي ايك سنستها نے آپوا ما آوے كه جه تقريب انے الگ الگ مذاهب نا درميان ملنساهي واسطے كوشش كرے چهے. پهلو ’سيدنا قطب الدين هارمني پرايز‘ سيدنا فخر الدين صاحب يه دالائي لاما نے پيش ٢٠١٧ نا سال ما تقريب كانفرنس ما پيش كيدو .

فنكشن ما گهنا مذاهب انے دهرم نا پيشوا ،  انے يه ج مثل حكومة نا مهتوتاؤ، سگلا جمع تهئي نے  تقريب انے ملنساهي ني واتو كيدي.