سيدنا قطب الدين مولى ني قدمبوسي انے عرض ني بيتهك هر سنيوارے سانجے 4 واجے دار السكينة (تهانه) ما  تهائي چهے، جه مؤمنين قدمبوسي انے عرض واسطے آوا چاهتا هوئي ته  [email protected]  پر register  كرے، يا كه آ number  پر phone  كرے: +91-7715-012-035