جيم vision statement  ما لكهو هوؤں چهے، داعي الزمان ني حضرة ما آوي سكے انے روبرو عرض كري سكے ته گهنو ضروري چهے، ته خاطر سيدنا قطب الدين ني انشاء الله هر هفتے بيتهك راكهوا ما آؤےس، انے مؤمنين نے قدمبوسي انے عرض واسطے تايم آپوا ما آؤےس، يه بيتهك ما آوا واسطے كوئي بندش نهيں هوئي سوائي كه  ايم اعتقاد راكهتا هوئي كه سيدنا قطب الدين حق نا داعي چهے، سيدنا برهان الدين نا حقيقي وارث چهے،

جه كوئي نے بهي بيتهك ما آوا واسطے تايم ليؤو هوئي، يه [email protected]  پر email كري نے تايم لئي سكے چهے، يا كه  +917715012035/31/32نمبر پر phone  يا SMS  كرے،